Hilfsnavigation
Seiteninhalt

Unser Dörp

Wi hept dat scheunste Dörp in Dütschland un so wüllt wi heer en Dörp-Chronik up Platt schrieven.

Stremels de wi al hept in de Chronik:

Wie lang givt dat uns nu?

Moin, moin leeve Lüüd, ick vertell Plattdüütsch hüt.

Ick fang nich ganz bi Adam un Eva an, öber solang as ick dat trüchverfolgen kunn, orrer wat ick so ut min Kinnertied weit.
Fröher heten de Bürgermester jo Gemeinvörsteher. Meist har de dat meiste Land. Man nömt em ok "Bugvagt".
Jedenfalls gev dat Vullbuern, Halvbuern, un Lüttbuern.
So wörn ok de Stimmrechten verdeilt. Bi een Fraktion as hüt, is dat woll anners.

Bät taun nächstmol.

mit fründliche Grööt

Willi Janicki

Chronik der Bürgervorsteher und Bürgermeister in der Gemeinde Elmenhorst seit Januar 1889

 • Heinrich Timm von Januar 1889 bis Jannuar 1894
 • Heinrich Burmester von Februar 1894 bis Januar 1895
 • Heinrich Gorgas von Februar 1895 bis Juni 1926
 • Otto Burmeister von Juli 1926 bis September 1945
 • Hans Brüggemann von Oktober 1945 bis August 1946
 • Franz Klockmann sen. von September 1946 bis August 1948
 • Hans Brüggemann von September 1948 bis April 1966
 • Rudi  Diwißus von Mai 1966 bis Juli 1967
 • Hans Relling von August 1967 bis April 1982
 • Richard Hamester sen. von April 1982 bis April 1990
 • Herbert Schröder von April 1990 bis März 1993
 • Arno Schulz von März 1993 bis April 1998
 • Richard Hamester jun. von April 1998 bis Mai 2013
 • Sigrid Wöhl von Mai 2013 bis .....

De Geschäftslüd

Moin, moin, leewe Lüd,

Hüt will ick ju mol wat vun de Geschäftlüd in Elmhorst vertellen.
Tau meist jedeen givt dat een Geschicht, as de Ollen vertellt hebt. Mögt nich all stimmen, öber lustig sünd de up jeeen Fall.

Fangt wie mol an de hütige B 207 an.

Dor wo hüt Michael Wittkamp sein Geiterei hett, wör früher de Meierie. All de buern, dat wörn 15 Stück, hebt ehr Möllk dorhen bröcht. Löter föhr Rolf Mahnke de Mölk na Swattenbeek ( Hotel Alte Meierei ). Un in uns Meierie makt Grimm Appelsaft.

Dat nächste wör de Laden vun Caesar Rahtje ( hüt lütt Bäckerladen ) un de witte Villa hör ok dortau,-
Dor stünn mol poor Jungs ( Heino un Ick ) so um de Wiehnachtstiet vörn Laden un drücken sick de Nees an´t Schaufinster platt. Up eemol keem de Schäper, na ju beiden, Bontje tau Wienachten un dat Taschengeld is all ? jo , , Na denn kamt man mit rin.

Moin Caesar, de Jungs kriegt jedeen poor Bontje. De Höker kreegt den Glashaven mit dat grote Lock her un höll uns den hen. Langt man tau seggt de Schäper. Ne mak Du man Schäper. Oha, watt sünd jü doch bescheiden. Vun wegen bescheiden, nich ümsünst nömt man Schäper " De Grotee Hand ",

bie Schaugrött 49.
In de Kronik vun Elmhorst steiht, de oll Rathje hett dat Dörp 5000 Goldmark leihnt, taun Anschluß an datt Stromnetz vör denn eisten Weltkrig, man keen Bang, datt hett he öber allens wedder kregen.

Up de Horst wör de Smeed vun Tews ( wittes Huus gegenöber vun Buer Niemann ). De Smeed harn ok son Maschin tau Wustdosen taumaken.

Vun Lanken mit den Sleeden bet Elmhorst, un den mit apen Wustdosen, dor kunn allerhand passern, Sleeden ümsmeten, Dosenwust in Snee fullen, wedder uppfült, dichmaken laten, blots irgenwann sünd de Dosen in Keller explodeert.

An de Eck vun de 207 un den Lankner Wech wör de Kraug vun Helmut Westphal, steiht hüt noch, is öber allang dicht. Je du dat wick di seggen, wör wör ümmer den Kröger sin Snack.
Also hebbt wie uns bi JEDU drapen.
Eenmol wör Gustav, de Kröger ut Kankelau in den Kraug , "Du Helmut stell die för, ick kam vun Kankelau, öberhalt mi doch een LKW mit Twillingsreifen, een vun de Reifen sprüng aff, rupp up denn Telgrafendrahr un sust bet Kankelau", Dör füll he dal inn Graben. Na, na seggt een Hamboger Gast, wenn dat man nich lagen is ? Watt, seggt de Kröger, wi un lagen, rut betahlen bruuks nich.

De oll Westphal harr ook een Tankstell, nich as hüt mit all de Sorten,, ne mit de Hand wür son Glaszylinder vull pumpt rin in den Tank un aff.

An de B207 gevt dat ok noch een Kopmannsladen vun Boomgoorden ( wahnt hüt Hess ). De Jung wull unbedingt Klarinettist warn, un watt hett he öwt, wat hett he öwt.
Wie seggt een son oll Orgienal ut Elmhorst, hett he wedder öwt ?
Woso ? Jo, mie kämen all de Rotten un Müüs na Swattenbeek entgegen.

Bet taun nächsten Mal

Ju Willi

Nochmaals Geschäftslüd

Moin, moin leewe Lüüd, dor bün ick wedder.
Wo wörn wie stahnblewen, ach jo bi de Geschäftslüd.

An der Bundesstrat gevt date een Bäckerladen un nebenan een Schauster.
Dor man ok nich soveel rümkäm, hett Bäcker-Günther- Schauster-Erne gliks nebenan heirat, prakdisch, orrer.

De oll Schausterherrmann wör ok in`n Schüttenverein in Sahms.
As Herrmann nu König warden schull, hett he sich utbedungen, ich ried up een Perd, sünst ward datt nix.
Dat Bild kannst hüt noch seihn, innen Scheetstand in Sahms.

Dor schall mol een Kerl ut uns Dörp mit ganz schietige Schau rinkamen sein.
Watt schall Fruu Schauster seggt hebben, de nimm man wedder mit un putz er ersmol, min Mann is een Flicker un keen Licker.

Bin den`n Bäcker gevt dat ok en Korl, de föhr mit een Brotwagen een Perd dorvör öber Land, on den`n ollen Wech na Grauv (Grove) hebbt wie em bi Snei affpasst un uns bet Lanken mi de Sledddens anbummelt.

Je na dehm wat Korl vun Laun harr, kregst een Schneck, orre wat mi de Pietsch. Stück wieder lang an de B207 wör de Timmermann, Willem Hardtkopp. So`n öllichen Tollstock har he wull ok nich.
As wie 1955/1956 baut hebbt, wör noch twüschen de Balkens Breed rinleggt un dorup käm Lehm. Bi fiv Meter kannst all gliekslang trechsagen, meenst Du, vörn hebbt de Bredder past, hinnen fülln se dörch.

An den`n Dörpsdiek, neben dat Führwerhus ( hüt, fröher wör dat mitten in Dörp, naher wör dor noch een Gefreerhuus in ), wör de Kraug von Oma Schlichting, mit Telefon " un Postamt 1". Bi een Anrop müst Du jümmer seggen " Talkau 001"

Bi Schlichting wör ok een Saal, Bredder utleggt, Kahelaben anböt un schon güng dat los mit de Fiern.
Ok de Gesangvereen vun 1948 het dor sungen, meist blots de Fruunslüd, de Kerls hebbt nebenan de Stimmen ölt. Wo hüt dat Führwehrhuus steiht,  wör een Jauchegraben.

Een Willem ut uns Dörp, makt jümmer fulle Deckung, wenn he duun wör un wie Bengels haarn unsen Spoß, Oma Schlichting hett em denn wedder aff wuschen.

Morgens halen de Lüüd ehr Post in´n Winter sülben aff, beten Beer un Köm un beten Skatspeelen wör anseggt.

Männichmol har de ollo Lanzbulldogg von Otto so lang tuckert bet de Diesel all wör, denn müss der Smitt kamen un alls entlüften, wenn dat keen Grund vör Kööm un Beer wör?

Dernsmusik, Führwehrball, Ringrieden, Sängerfest un Ohrnbeier wörn de groten Fiern in uns Dörp. Dor givt dat noch allerhand tau berichten.

 Tschüs ok bet bald

Willi

Ringrieden un Deernsmusik

Moin moin, leewe Lüüd.
In Elmenhorst wür nicht blots fix arbeet, ne ok fix fiert.

Ringrieden wör, wenn dunnemals blots Mannslüüd up een Perd in`Galopp dörch een Bahn dörchrieden. De Bahn wör meist bi Buer Niemann up denn Sandwech (Alte Dorfstrasse) ut Birkenbüsch upstellt. Mitten up de Bahn hüng, so twee Meter hoch, een Querholt mit een Schlitz, dör wür een Ring mit Schnappfeddern rinsteken.

De Rieder hat een lütten Stock un versöcht meist, in fief Dörchgäng, den Ring to steken.

Großes Bild anzeigen
Ringrieden un Deernsmusik

De, de de meisten harr, wör König un söcht sick een Königin.
Fullen weke vun`t Perd, wör he Sandkönig. Wedder een Grund tau`n Supen.

Eenmol, wör ick as Clown mit Hermann G. sin Ponnyhingst dorbi. De Musik orrer all de Lüüd, hebt den lütten Kerl dortaubröcht, sin föftet Been uttoföhrn.

"Mama, is de krank?" fragt een lütt Deern, " Nee, de is kerngesund, dat gift sick flink wedder."

Abends, de Peer in Stall, Umtörch dörch Dörp, henn na den Kraug ( Oma Schlichting). Ehrendanz vör de Könige, henn na den Tresen un fix een supen.

De  Fier güng meist bet an`n nächsten Morgen.Kunnst glieks nan Melken.

 
Dernsmusik wör, wenn all de ledigen Deerns tausammenfunnen, üm de Königin uttausöken.

Een Clown seet in een Lock mit Breder aufdekt. De Deerns hauen nu mit een Holthammer un verbunnen Oogen, na een gruten Blaumenputt.

Wör de Putt twee, löpen de Deerns wech, de Clown ut dat Lock und griep sick een. De wör nu Königin un socht sick een König.

Eenmol, seht ick in dat Lock, bin glicks in`n Kraug. Oma segt:" Du must doch een griepen"
"Nee, giv me man een Beer, wer üm de Eck kiekt, de griep ick mi."

Tau de Tied, gevt dat noch Buernkinner, Dachlöhnerkinner un Flüchtlingskinner. Öber, bi dat Ringrieden un de Deernsmusik, hebbt all mimakt in Elmenhorst.

 Bet taun nächstmol

Willi Janicki

Ok Lanken hört tau Elmhors

Lewe Lüüd,

hüt will ick ju mol wat vun de Kark ( Kirche) vertellen.

So as hüt, hört all dormals Gaut Lanken ook to dat Karkspill (Kirchspiel) Sahms. Dor wör dat nix, mal eben mit´n Auto nah Sahms hen, ne to Faut un löter mit´n Fohrrad.

Fröher güngen de Lüd in feinet Tüch tau Kark, mit Haut un Slips un Kragen. Nich wie hüt, heff ick doch ann Sündag een Jung mit HSV Trikot sein, Nummer 23 van der Vahrt , jo wennt denn man nützt!

Dor seet de oll Vadder M. , he beet jümmer in Haut, keik über wech, wat de Lüd denn wull antrockenm harn. Hei wör all achter den´n Pieler ( Pfeiler) inslapen, as de Karkenvöstand mit den´n Klingelbütel käm, Vadder M. wür waak, verjaggt sick, un meen een har sin Mütz verlorn, un he segt, " Herr Vörstand, störn se mi nich in mien Lieder, min Mütz is ook nich gahn´s man wieder. 

Een Köcksch ut Lanken woll mit dat Rad na Kark hen, se müsst vör den Knechten ook Sündags kaken. Vör de Herrschaften kakte de Fruu Rave sülmst. Also de Köksch sett de Arfensupp up, dicht ant Für, hüt seggt man ( köcheln), un smeet noch een gau Stück Speck rin, in de Iel (Eile), un snapp sick dat Gesangbook, dat wör wegen de Affnutzung ( Zur Schonung) in een Zeitung inwickelt.

De Köksch sust mit dat Fohrrad na Sahms hen, wull dat Gesangbook utpacken, dacht se.Nanu, wat wör denn dat, in de Zeitung wör een Stück Speck inwickelt. Oh je, wennn de Speck in den Kark is, denn is je dat Gesangbook in de Arfensupp. Up dat Rad un nah Lanken hinsust, as wenn de Düwel achter ehr her wör. De Arfensuppe mit den´n Speck wör noch to retten, öber dat Gesangbook wör henn.

 Dor wör mol een ollen Mann ( uns Opa Willi) de har ook jümmers een in´n Sinn, he güng so gern to Kark. Up eenmol wull he üm´t Verrecken nich mehr to Kark. "Opa Willi worüm wullt du nich mehr na Kark?"" Je west du mien Jung, nu bünn ick Neentig Johr old und wenn uns leewe Herrgott mie dor sitten süht, seggt he sick, " Kiek mol den´n Ollen heff ick vergeeten"  und halt mie aff."
Liekers hett de oll Opa Willi noch poor scheune Johr bi uns levt, bet dat sowiet wör.

Ok, Beerdigungen wüden jümmer ganz grot "fiert", dat Fell vörsupen ( das Fell versaufen) nennt man dat. Een Jungesell har bi den´n Kröger (Gastwirt) hunnert Mark hinnerleggt.

Een annern ollen Kerl har verfüg, he kunn nich so rech mit sein Fru, se müss mit een Pelzmantel achter den upputzten Melkwagen, as Liekenwagen, de drei km vun Lanken bet Sahms lopen, sünst keem se nich an dat Sporbook. Wör nich so slimm meent ju, öber merden in´n Summer bi 35 Grad in´n Schatten.

 Een anner har een grandsässig Olsch (böses Weib). Ok at gaude olle Perd hat se jümmer argert, solang bet dat utslög, un de grandsässige Olsch, bats vör den´n Kopp. Up de städ dot war dat Aas.

As nu de " glückliche" Witwer an dat Graff stünn, dat ganze dörp wör up de Been, nick he jümmer wenn de Frunslüd em wat seggen, un schürrt '(schüttelt) den´n Kopp, wenn de Mannslüd em wat seggen däden. As em löter een frag, warum he dat makt het, seggt de Oll: " De Fruns hebbt mi dat Bieleed wüscht, Koppnicken.

De Mannslüd, hest dat Perd noch, wiss mi dat nich verköpen? Koppschüren." " Nee, is all verköfft."

 Denn, bet nächst mol, mie fallt wedder watt in.

Euer Willi

Vun uns Buern, as wie noch Kinnert wörn...

Moin, moin leewe Lüd,

hüt mol watt vun uns Buern, ut de Tied, as wie noch Kinnert wörn.

So Anfang de 50iger Johren. De Buern güng dat all jümmer slecht. Frag de Paster bi denn Kaffe na de Kindöp, "Wat schall de Jung denn warden?" "Herr Paster, de ward Buer, as ick, stöhnen kann he doch nu all."

Egentlich wör Elmhors en Runddörp, de mersten Buern harn ehrn Hoff rund üm denn Brink. Dunnemals wör dor noch een Füerlöschdiek, wör ook allmol ganz kort een swatten Swan up.

Gegenöber wör dar Sprüttenhuus, löter een "Gefrierhuus". Dor kunn jedeen sik een Fack meden, schall ok allmol een sick in dat Fach "IRRT" hebben.

Dat geiv Buern de vun ehren Hoff leben kunnen un weker de nebenbie Buern wörn.

Ga hick vun Tohuus los, wör toeis de Kraug vun Oma Schlichting (15)

Gegenöber vun uns Füerwehrhuus, dor wör ok de Snurrerkat, öbernachen meist de "Monarchen" ( Landstriekers).

De Bugvagt un Amtmann Hans Brüggemann (Swiegersöhn) har een Perd, son scheunen Schecken, un ok Land dorbie.

Dor wo nu an Lankener Wech, Claus und Elke un de Kinner but hebbt.

In de olle Dörpstraat, linker Hand, Buer Möller (1), ut den Hoff kämen twee Buvagts   (Bürgermeister).

Rechts Buer Niemann (2) hüt " Opa mit dat Holt."

Dorachter up de Koppel, wo nu de Schaap lopen, bie de grote Eick, wör Buer Carrie (3). 1978 hett an Heilig- Abend, een Sturm dat Huus mol platt makt, wür denn ok bald ganz affreten.

Buer Hamester (4) früher Maak, dor schall mien Onkel, Hans Vick, mol biet Graben Golstücken funn hebben.  Ok ut denn Hoff keemen all twee Buvagts.

Dorachter wör Buer Flügge (5), is in de 90iger Johren mol affbrennt. Wör in Dörp de "grot Flügge", wiel an de Bundesstraat noch een Buer Flügge wör. De harr weniger Land dorüm " lütt Flügge".

Großes Bild anzeigen
Hoff von Buern

Gegenöber vun Busholtstäd/ hüt Amsel- un Finkenwech harr Herman Gorgas (6) sien Buernhof. Dor wör aff un an mol Cirkus, de Hund müsst jümmer öber dat Ponny springen. Un wenn oll Hermann tau sin Hündin seggt : " Wie makt de Deerns up St Pauli, smet de sick upn Rüch ( de Hund). Wer  vun uns Jungs wull, kunn dor dat Mölken lern.

Linker Hand beten trüch, wör de Lütt Sted vun Brüggmann/ Stenzel (20)

Otto Brüggmann wör ook Füerwehr-Haupmann. Eenmol schall hei na de Öbung bit antreden, as dat nich so recht klappt hett, de Kameraden harrn jo ok all fix löscht, seggt hebben: "Füerwehr antreden, Kopp na förn, Mors na datt Sprüttenhuus."

An de olle Dörpstraat, wör noch de Hoff vun Piel, löter de Kraug vun Ulli Waaga (7) löter dicken Willi.  An denn Giebel wör ut blage un witte Kachel een Halfmand, dörum heet de Kraug toeist "Zum Halbmond", naher "Elmenhorster Hof." Is tweemol affbrennt, eiste Mol har dat nich so rech klappt, mit det brennen, uns gaude Füerwehr wör tau schnell, öber denn hett de Fürböter dat richtig mackt. De Kripo kunn den Täter nicht ermitteln.

An de Eck vun de olle Dörpstraat/Bundesstraat wör de Buernhoff von Kalli Burmester (19) löter Relling. Wie seggen all man Onkel Kalli un Tante Tuti. Onkel Kalli harr een Mercedes 170 un wie würden biet Vagelscheeten as Könich, dormit dörch Dörp föhrt.

An de Bundesstraat wör Buer Koch, löter Ehlers (8). Hüt is dor een Bett un een Tass Koffie up een Schild.

Linke Hand de Hoff vun lütten Flügge (9) is nu de Lagerplatz vun " baumitarnoschulz.de". Söhn Herbert Flügge hett noch lang in den ollen Katen levt.

Un de höflichs jung Kerle vun ganz Elmhorst, wör Herbert, wenn wie mit een Deern danzen wullen, hebbt wie mit denn Kopp nickt. Herbert seggt jümmer:   "Gestatten Flügge, Elmenhorst, darf ich um den Tanz bitten..."

Gegenöber vun de Tankstedt, wör de Hoff vun Buer Krützmann (10), dor hebbt wie männichmol mit holpen, ween een Kau kalvt hett. Dat güng so, de Schufkor verkehrt rüm fastsett, een Strick üm de Vöderbeen bie dat Kalv, anner Enn üm de Speik bie de Schufkor un denn gaaaaaaanz langsam dreiht, bet dat flutscht makt hett un dat Klöv wör buten.

Up de Horst, linke Hand de Hoff vun Mahnke (11) annen Giebel ut Mursteen R M und MM. Rolf hett jümmer de Melk na Swattenbek ta de Meierie hennföhrt und ok sünst noch veel Lohnarbeten makt.

Den nächste wör Buer Klockmann (12). Franz senior wör ook mol Bugvat, he harr een ollen Trecker taun Holtrücken un afföhrn ut Holt.

Buer Mahnau (13). De Oll Walter wör een Griesen, öber wenn de Sledentied käm, spann hei sein Sleeden an un all de Görn, menichmol mehr as tein, kunnen sik dorachterbummeln. De lütt Sledenfoss, harr ant Geshirr een poor Klingeln un wör al wiet to hörn. " Sleden rut, Mahnau kümmt."

Dorachter (14) wör/ is  Buer Kihn un dor gegenöber wör ok een Löschdiek, wo hüt de Anglers parkt.

Een poo Lüd harrn beten Land, een/ twee Peer un ok poor Köh. Se maken de Landwirtschaff nebenbie. An de Bundesstraat wör Bäcker Heymann (16) De föhr jümmer mit Brot und Bäckereiworen öber de Dörper un harr ook noch wat Land, na Sahms rut. ( Kätnerhold)

Koopmann Rahtje (17) un sien Nahfolgers, föhren mit twee lütte Peer öber Land un versorgen de Lüüd. ( Tante Emma Laden mit Peer)

Dor wo de "Antik" Laden wör, harr Hermann Martens "Schimmelbuer" (18) sien lütten Hoff un mak vun dorut de eiste " Müllabfuhr" in uns Dörp.

Wo he mit den Müll affblevt?? Schwamm öber all lang her/ verjährt.

In dat Hus, mit de "Ewige Bustädt un de groet Deelendör" wör Familie Schröder (21), nu sünd se all in`n Blöckenredder/Finkenwech ( Vadder Herbert wör ook allmal Buvagt), mit beten Land dorbi.

In den´n Giebel ( nu überklinkert), wör ook son´n Halfmand, as an Ulli Waga sien ehemaligen Kraug.

Wen een noch wat weet, orrer ich verkehrt bün, mann her dormi,  ju weet jo wo ick wahn.

Bet taun nächstmol

ju Willi

Willi vertellt

Moin moin leewe Lüd,

Up Lanken geivt dunnemals een Stellmaker un een Smitt. Wenn Du in de Kohlschün rinkümmst, rechts de Smeed, dor sünd noch de Ring taun Peer fastbinnen, un links de Stellmaker.

De Gitters sünd nich wegen den Stellmaker, wat he mol affhauen död, ne dör wör löter bi`n Bund de Waffenkamer.

De Stellmaker Paul käm licht in de Braas. Wenn wat nicht klappen däd, smeit heu allmol den Hamer un dat Brettstück dör de Warkstedt. He wör eben " ein schlesische Lärge", öber  wenn wi mit drei Mann " Eggentinken utsmeet hebt", wör de Musikt wie en Oper vun Lorzing. Tau un tau schön hett dat dörch ganz Lanken klungen, denn wör Meister Paul as Tausläger tau bruken.

Un denn de Ackerwagenröd, een Wissenschaft vör sik. Computers un sowatt geivt dat noch nich, nee mit een Sacksband, dat wör uns Maat Dörchmeter mol PI, passt jümmer. Also wie grot schöölt de warn? Na so`n Metertwinting in Dörchmeter.

So müssen jo ok all glieks grot wen, sünst harr de Wagen jo humpelt.

De Stellmaker makt de Radnarv, wie Smedlüde de Nabenring, de wör mit poor Nagels fastkloppt. ( Nagels sülbst smeed) Da kämen de Speiken un de Holtdeilen buten rüm.

An´n diek wör een Füer makt un den Reifen. Vörher up de " Reifenbiegemaschine" tau bögt un de Enn in Füer verschweißt, also int Füeran`n -diek dreiht. Wör de dörch de Hitt grot nauch, uppast, fastnagelt un de Reifen käm in den´n Diek, affköhlt, past.

In de Smed (dat Bild geiht vun rechts) wör Vadder Meier ( Slikerfoss)  as wie Kinner wörn. Hest du wat utfreten, käm he ganz liesen, " ansliekert" un schon häst een mit lütten Stock öber. Harst Du nix utfreeten, na dann is de fört nächstmol.

Een annern Smitt wör de oll Landgraf, dat Land und de Graf sünd woll bi de Flucht verlorn gahn, öber he wör een ganz netten, so as siin Jung Helmut.

Denn käm Erich Haack/ min Lehrmeister, Erich, orrer Meister Glühnich, as wie sägen, wenn hei dat nich hört hett. Min Lehrmeister, jo ick heff up Lanken Smitt lernt.

Wör de "Kulturminister" vun Lanken. Een Theatergrupp hett he gründt, Maskerad hett he organiseert, jümmer wo de Musik speelt, wör MG dorbi, de eiste Fernseher wür dörch em in den Danzsaal vörführt ( so um 1960 rüm)

Eenmol käme en Vertreter, son rechten Klauckschieter in uns Smed, wi wörn grad biet Peer beslagen. Dat rotwarme Isen müsst achter rundmakt/ affschrot warnen. Du seihst akk Meister Glühnich käm ganz langsam in de Brass, wegen denn Klauckschiter, he schöf he sin Mütz jümmer beten trüch.

As nu dat rotwarme Eenn vun dat Haufisen affschrot wör, seg MG teu  denn Vetreter, du giv mol flink her. De Klauckschiter sammel dat rotwarme Isen up, wull das wechsmiten, güng nich, backt in de Hand fast, hett Isen in den Taustand so an sick. De hett viellicht bölkt , de keem nienich wedder.

Vagt Hugo harr een Hund, Bello. De keem jümmer mit em inde Smed, hör det Been un piss an unsen Löschbottich. Pfui, rückt nich gaut!!

Eenmol keem Bello allen, Been hoch. MG snappt em, het denn Moors mit diesellappen insmeert, Bello rutscht up`n Moos na Iluus hen, is nie wedder kamen, ob Hugo sick wohl wunnert hett??

 

Bet taun nächst Mol

Ju Willi

 

Melkwagen un Dachlöhner

Moin, moin leewe Lüd,

dor bün ick allwedder mit poor Geschichten tau`n Höögen ut Lanken und dicht bi. Nix wat den Welt bewegt harr, öber föt Lanken wör dat all wat.

Dor wör doch mol so`n ollen Melkkutscher ( Milchwagenfahrer) de müss jeden Dag na Swattenbek na de Meierie hen. Ok un Sündag.

Ha föhr mit den Melkwagen mit sonne lütte Schees vorn up  (mang de Bille vun Lanken is de noch to seih`n) Nr 103. Olle Hermann hol jümmer de Pitsch rut, wenn he üm de Eck bögen wull.

Een Dag har dor benah een Hamborger in den Melkwagen rinnföhrt. As de Uddel ( Polizist ) käm, ook een ollen Swattenbeker, hatt hei den Hamborger eistmol tosammenscheeten. Wat he woll nich wüsst, dat een Melkwagen för de Volksversorgung ganz wichtig wör un jümmers Fürfohrt harr. De Hamborger hett sick entschüllig un is mit Koppschürren wech föhrt.

Seeten mol drei olle Lankener up den Bank för dat huus und vertellen vun dit un dat. Up eenmol keen ein groten Auto, höl an un de Kerl frog wo dat wull na Fuhlhagen güng. De Ollen schürren den Kopp un smöken ehr Piep.

De Autofohrrer geevt nich up, he fragt up enggelesch ( Englisch) Keen Antwurt. Franzeusisch, ook nix.Fünsch föhr he wedder wech.

"Du" seggt Karl, " de wull na Fuhlhagen" "ja" ansert Heinrich " he kunn ook engellsch, ja un franzeusisch ook" "Un wat hett em dat all nützt, wo Fuhlhagen is, weet de liekers nich."  

Fröher harr wull jeen Kaninken, noch ut de slecht Tiet De oll Hermann harr ook, mal slacht un dat Kaninken ünner Dach to`n utköhlen upphängt. Poor Halvstarke hebbt Navers Katt slacht un mit den Kaninken uttuscht.

" Na, Hermann, wie hett de  Kaninken den smekt?" " Ja, beeten streng un de Steert wer je ook beeten lang, öber süst ganz gaut."

Dor käm mol een Peerhändler un woll Peer köpen, ick müß de Peer förföhrn, so as in Niemünster bie de Hingstkörung. Een ollen Peerknech ( de Peerstall is ook up ollen Biller Nr 58) gev mi den Rat, beeten Peper ünnern Steert pussen, wat meenst wat de olle Zosse affgeiht.

Un richtich, dat Peert von föftein Johr, maschier as sonn Dreijöhrschen. Naher kämen ollich poo Fuunslüd ut`n Dörp,  " Willi, kanns mi ut Swattenbek beten vun den gauden Peper mit bringen.?"

 

Bet taun nächst Mol

ju Willi

 

Sommertied un Amtsgericht

Leewe Lüd, dor bün ick wedder

Bi düsse Johrstied  fällt mi so inn, wat wi in junge Johrn, all up de Feller, mit helpen müssen. Dat wör so´ n beeten "friwillig" geft je ook een Groschen, de Stünn UN Sondags 20 Penning.

Veel Geld meent ju, cat Kino köst ook föftig Penning un wenn du din lütte Fründin inloden däst, müßt dor ook all een gabzen Dag för arbeeten. Lütt Fründin harst jo ook all bi Tieden, so mit 15/ 16 Johr.

Eenmol güng ick mit ehr na dat Schüttenfest na Swattenbeek. Dor habbt wi een Levkokenhart köft für mine lütte Fründin.

Op´n Trüchwech, allns to Foot, müß se mol achten Knick. "Minsch," sä ick to ehr, "Du hest je op dat Levkookenhart püschert."
"Och" seggt se, " ich schenk dat Oma, de stippt sowie so alln´s in´n Kaffee.

Up Koppel müssen wie Tauföhren. Dat wör so, det Korn wür mit een Selbstbinner affmeiht, för denn Selbstbinner wören Veer. Peer, een Kerl set op den Selbstbinner, un wi Jungs seeten op dat Peerd achtern links. Ut den Selbstbinner kämen achter de Garben rut, dortüm Selbstbinner. De Garben würden ophockt, na baben, dormit se aufdrögen kunnen. Denn würden de Garben opstackt. Twee Kerls mit lange Forken, un twee Deerns op den Wagen.

'Dormit de Garben ook fastlegen bet na den Döschplatz, wo de Düschkasten stünn, wür dor een Rep röbersmeten, un mit een Haspel achten ann den Wagen fasttreckt.

Dunnemals ist uns dat mit  10-12 Johr nich so upfulln, wat de Kerls, wenn wi ünnen an de Koppel den Wagen full harrn, ook op denn Wagen kröpen, wat dat woll tau bedüden harr. Hür weet ick, dat wackeln funn denn Wagen käm nich blot fun den uneben Koppel, unde roden Gesichter, un de verstruppelten Deerns wör nich de Wind de Sünn.

Wat hebbt wi und dunnemals all üm Deerns kümmert.

Öllich Abbels orrer Plumklauen wör wat Reelles. Dör wör noch enn Deertn, de dref sick geern mit Jungs rüm. Op een mol schull se een Kind kriegen, se har dree Jungs angeben, dee ass Vadder in Frag kämen. As de Richter see bu frag, wer dann wohl de Vadder si kunn, seggt se, " Herr Gerich, holln se mol denn Finger an een Kreissag de lööpt un seggen se mi mol, weke Tähn se to eerst ritz hett."

De Dree harren sik afmookt, wi seggt, wi sünd all de Vadders. Dat Gerich röp na Alphabeet dee Jungs rin, toeirst den Korl A..., "Geven se der Vadderschaff tau? " " Jo, Herr Gerich." "Gerrichsdeener, we hebbt een Vadder, de annern könnt na Huus geahn."

Beet tau nächst Mol

ju Willi

 

 

Autor: Willi Janicki