Hilfsnavigation
Seiteninhalt

Unser Dörp

Wi hept dat scheunste Dörp in Dütschland un so wüllt wi heer en Dörp-Chronik up Platt schrieven.

Stremels de wi al hept in de Chronik:

Vun denn Kraug ut Wauts

Moin moin, leewe Lüüd dor bin ick wedder.

Een Kraug heff ick nich vergeten, öber de Kraug vun Hans Heitmann.

In Wauts (Wotersen) is wat ganz besünners. In de drütt Generation is nu Anke der Krögersch. Worüm wat besünners? Dor givt dat den eenzigen runnen Danzsaal, den ick kenn.

Watt wör dat jümmer lustich, bi Musik und Danz, un wenn den Kröger Hans de Düwelsgeig spelt hett. Wat dat is? Een Stock uten Knick, por Dröht anspannt, poor Klingeln, Klapperdeckel an, un dormit kunn Hans/ Werner ok den Tackt tau de Musik slanen.

De Lüüd hebbt vertellt, as Guldenburg dreiht wür, het Hans de Supp kakt. Schall nich ganz recht hebben, olso beten streckt.

Up eenmal hett een meckert, "De Supp is woll beten dünn."
Hans na Kök rin, holt up se hebbt datt markt. Un du Meckerbüddel krist nix aff.
Ob dat so stimm? De Lüüd hebbt datt vertellt.

Wat givt dat noch Niges ut de ollen Tieden. Worum ick datt allns upschriev? Wer denn sünst woll ?

Liech ick eistmol up den Queckbarg in Sahms sünd de ollen Geschichten ok in de Kuhl!!
In Breitenfelde bi de Meierie ward mang de Kantüffeln ok Bananen dämpt aus Swienfudder, hebt se vertellt. Nix wie henn. Mit dat Fohrrad, dor geivt noch keen Fohrradwech, so as hüt. Ne de B207 harr noch beid Sieden Linnenböhm.

De Straat harr noch een Puckel, in Winder kunnst licht mol afglitschen. Henn na Breitenfelln, keen Bananen öber een Waderschlau, son Schiet.

Meierie geivt dat benah in jedeen Dörp, kannst doran kennen, wat een Ramp buten an is för den Melkkannen afftostelln. In Elmhos/ Wittkamp, in Swattenbek/ Ollo Meierie Fuhlenhagen mitten int Dörp. Unsowider, mak de Ogen up!!!

Watt hebbt wi abens anstellt? Puschenkino geivt datt noch nich, Radio blots för Narichten, sünst kost dat tauveel Strom. Also henn na den Brink, wo hüt datt Kriegerdenmol is.

Dör wör ok noch een Füerloschkiek. Poor swatte Schewän herrn sik mol vörirrt.

Wen argert wi hüt? Och, den ollen Junggeselln, Name deit nix tau Saak. Stecknadel mit son Kopp in Kitt steken, de ruune Kopp müst fast an de Schief ligen. Binfaden an, in Gebüsch versteken un an den Faden mit een Finger trocken.
Nadel mit den Kopp gegen de Fensterschief, watt datt woll ankloppt hett? Anner Saak, ooles Pormanee up de Straat leggt, Faden anbunnen, in Gebüsch versteken.
Wenn sick een bückt, hett wechtrocken, Spoß orrer nich??

In Winter, ja fröher geivt datt noch Winter vun Dezember bät März. Islopen, Hockey spelen, Dörp gegen Dörp 21:6 in Sahms, dat wör watt!!
In Is inbraken een natten Faut halt, bi Oma Saussen drögt, sünst geiv dat tau Huus een Fell full. Öber Wiehnachten müssen de Peer bewegt warn, Geschirr an, Sleden achter un all harn ehrn Spoß.

Ok Swemmen hebt wi in denn Dörpsdiek lernt. De Köh un de Peer habt ringnettert de Jauche löp dorin, hett nix Schad. Kinner vun`t Land könnt dat aff.

Dörpsfautball gevt datt in jedes Dörp. Wi wörn gaud, beter as de HSV.

In Tor stünn Marita jedeen harr sin eigen Trikot, kotte Büx, Turnhemd hoge Schau un los güng dat.Schiedsrichter harrn wi nich, de Mehrheit hett enscheid ob Elfer orrer nich.
Männichmol sünd der Torpostens ok nächsten Dags wedder wech west, dor harr een wll Brennhold bruckt.
De Torlatt wör een Sachband. Um düsse Tied wör Swienslacht. De Blass wür uppust, dröggt, un dorut hebbt wie en feinen

Rummelputt makt.
Rummelputt? De dröge Swiensblas up een Stock trocken, fast makt un vun Huus tau Huus , vör de Dör rummalt, denn geivt dat Pletten orrer Södigkeiten, orrer wi sünd wechjagt worren.

Tschüss

ok Willi

De anner Dörpen sien Kraug

Moin moin leewe Lüüd dor bün ick weder.

Wo wör ick stahn bleven?
Ach ja in´n Kraug in Kankelau. Ja de oll Alzheimer.

Drapt sich twee Demente: " Ick kenn die ganz genau, wo hest du man noch?" 
De anner grient, " Un bet wann müs du dat weiten?"

In Groten Pampau wör ok een Kraug vun Agust Külls. Har ok ne hübsche Dochter, markst Müüs?
De Danzsaal har woll de eiste DISCO hier in de Gegend. Seggen de Ollen, nu sünd de ganz verrückt worr´n, nu danzt se na Musik vun een Plattenspeeler un een Mannsminsch leggt de Schallplatten up.

In Talkau geivt dat den Kraug von Dieter Flint, eigentlich wö hei jo bi de Post, een Danzsaal geivt dat ok.

Eenmol harr ik dor een Deern klor mokt. "Dor dat Finster bi den´n Burn, dor slap ick, ick töf up di."
Na Middernach nix wi henn. Wat een Malheur, bi Mondschien keken twee lütje un twee grot swatte Föt ut datt Bett. So´n Schiet "BESETZT"

In Fuhlenhagen bi Betty Stahmer, dor wör ok een Danzsal up de Deel, dor wör ok de Fautbörn utleggt. Annertied stünnen de Wagen un de Trecker up de Deel. Dor geivt dat keen Dische un Stöhl up´n Saal. Ne, dor seiten de Kerl und de Deerns sick up de  Bänk gegenöber. Güng de Danz los, störken de Deerns un Jungs up einanner los as bi AMARICAN FOOTBALL. Wer tau langsam wör, kreegt kein aff.

De Kuh vun nebenan habt ok mol gegen de Dör knattert, wö eben Landluft.

In Fuhlenhagen geivt dat noch lange Johrn Frunsmusik, mit Ümtog dörcht Dörp un Lothar Wachholz as de MANAGER vörwech.

In Mönsen wör de Kraug bi de Krügerball mit Danzsaal un Gaststuv dorbi. 

Vun Lanken harrn wi uns Fohrräd als glieks an Dörpingang achtern Knick leggt, kun jo mol sein, dat wi utkniepen müssen.
Un richtig, so gegen Midedernach, klopp mi een up de Schuller, :" Du ut Lanken, wie könnt uns Höhner sülben perrn."
"Den makt dat doch ok, öber öllich."
Glieks givt watt att Muul. Schiß haarn wie nich, öber lopen kunnen wie fix.

Uns Räd leegen jo achtern Knick, dachten wi, öber de Möhnsener harm dat woll spitzkreegen, de Räd wörrn wech.
Lop du  mol na Lanken, wenn een poor böse Jungs achter die her sünd.

Bi dat nächste Fautballspiel gegen Borussia Möhnsen wö alls wedder vergeten un de Fohrräd harrn wir allang gegen een Kasten Beer utlöst. Nahdregen wör nich.

In Havkost wör un is Kraug vun Höltig, wat hebbt wi dor all lustig fiert. Kunst jo ok fix na Lanken aff hauen, wennt brenzlich wör.
Öberhaup een Musik ohn Schlägerei wör selten, allerdings ohn Metz un Schlagring un so, neee eenfach mit de Fußt wek up de Ogen. (Du hest so wunnerscheune blage Oogen.) 
Wörn jü tau Danz, wör wat los, jo, wör Schlägeri, ne, denn wör ok nix los.

In Grabau wör de Kraug von Harders, de Oll mokt jümmr an Vadderdag een düchtigen stiefen Eiergrog, dat di Fohhräd di affsmeten.

In Rausborg (Roseburg) har Herbert dat seggen, denn Kruag givt dat hüt ok noch, drütt Generation.
Lustig wör dat jümmer för Herbert.

n Fitzen güng dat ähnlich.
Ick raup bi Erich an, " Du, hier sitt een Hupen, de di Tau denn Schüttenkönig gratuleert, ich gev för di een ut."

"Nächstmol, ich krig noch Eenuntwintigföftig vun die, wegen de Runn as Schüttenkönig.Giv man Fievuntwinting, stimmt so."

 

Bet taun nächsten Mol

Ju Willi

Dannenboom köpen

Moin leewe Lüud, dor bün ick wedder

Hüt geiht dat ganz aktuell üm de Dannenboom köpen.

De Geschicht hett mi mien Fründ Kuddel vertellt, he het dat nich so mit dat Schriewen.

He mag Dannboom tau un tau gern lieden, öber noch mal een köpen? Ümt Verrecken nich, den leber 14 Dag Grünkohl. 
Sin Fehler wör, he güng alleen, ohn sin Fruu na denn Dannboom-Markt. 

Dor wör wör een lüttje Frau mit klamme Finger un een rode Nääs.

"Na, der Herr, een Dannboom köpen?"
"Ja, wat den sünst, wat anners hebbt se jo nich."

Dat durt keen fief Minuten, dor harr Kuddel al een statschen Boom, dor kunnst du statschen Boom tau seggen, meint he.

He käm just in de Döör rin, de ganze Blaas wör versammlt, sin Familje, Swiegermudder, Tante Anna und Ukel Jochen, de käm meist wegen den Kömbuddel.
"Man was ist das den für ein Boom? Der ist ja viel zu lütt, hat ja keine ordentliche Krone, der is ja wie son´n Abendkleid, was oben fehlt is unten zuviel."

Swigermudder seggt gornix, se kek em blots an.
De Blick het " UMTUSCHEN"

En gauden Kerl is Kuddel jo man, weke seggt ok he wör een Troddel.
He henn na den Fruu mit de rede Näs. Kuddel het fief Groschen extra in de Hand drückt.

Ober dit mol harr he een Boom dor kunnst Goliath tau seggen. Se kloppen em up de Schuller un eien em  de Backen, dacht he. Anscheeten.
"Mein Gott, wo willst den mit das Riesending hin? Der stößt ja anne Decke."

Wo kunnen de tau sin statschen Dannenboom Riesending seggen. Em legt all wat up de Tung, öber sine gaude Künnerstüv, un denn tau Wiehnachten, he verknep sich dat.

Sein Swigermudder seggt nix, öber ehr Blick seggt allens,
" Büßt du noch nich wech?"!!!!

"Veehrte Frau Tannengrün," seggt he tau de Fruu mit de rode Nääs, "ick kam nu all taun drüttenmal, helpt se mi een Boom tau finnen, de min Familje gefallt?"
Wedder fiv Groschen extra, äber dütmol harr he een Boom den besten up de Welt, dacht Kuddel.

Sin Mantel wör all so smerig, dor kunnst an fastbacken, un  Hannen harr he as son Sotje.
"Och man der hat ja Löcher, na wenn man oben etwas wegnimmt, das unten ansetzt, die Seite mit das Loch nach de Heizung dreht, die annern Löcher mit Watte un Engelshaar ausfüllt, kann er zur Not gehen. Dreh ihn man mal`n büschen."

Kuddel stigt up een Stauhl un dreiht em, dormit een jeder sein Sempf dortau geben kunn. He wüßt nich mehr, ob he orrer der Boom dat sat harrn, up jeden Fall legen all beid mit mol up de Fliesen in de Kök. De Nadeln susen dörch de Kök.
De ganze Blaas " Los ümtuschen."

Kuddel sust de Trepp hendal as wenn tein Swigermüdder achter em ran wörn.
Un ein Fuß hat er auch nicht, böklt se noch achter em ran.

För de Huusdöör bekek he sich dat Malheur, de Boom seicht ut, as son Regenschir oh Futteral un ohn Bespannung. Kuddel smeit den Rest fun den Boom seicht ut, bi´n Naber öbern Tun.

"Na, der HerrTannenbaum kaufen macht ja wohl zuviel Spaß?" De Fruu mit de rode Nääs.
"Jo, öber düttmol een mit een Faut. Uns Faut wör bi dat Ümtrocken afhannern kamen."
"Das macht mein Mann."
"Hannes komm doch mal rüber, un gib dem Herrn mal einen mit den Fuß."
He het Hannes glieks fief Groschen in de Hand drückt, dormit he die mit den Faut geben nich so wörtlich nimmt.

"Geben se mi man denn Boom denn ich tauerst hat, un denn mit een Faut. He is nu mit denn Boom aftrockn.

Wat hebbt se emi laaft. "Nein, is das nich mal ein schöner Boom, sonn schönen hatten wir noch nie. Freust du dich nich seberls son büschen?" meint Swigermudder. " Warum nicht gleich so!"

Kunn nu Kuddel noch een verdenken, wenn he up 190 wör, wenn em een fragt hest alleen Dannenboom köft?

Dannboom mach he tau gern lieden, he will em ok betaulen, öber sülbst köpen?
Ne denn leber 14 Dag Kröhnkohl.

Vun Harten ju Willi

Ossen un Bulln

Jo, so wör dat fröher, jedenfalls hebbt de Ollen dat vertellt.
Du kunnst dor blots bistitten un tauhörn.
Vun wegen dat antotwiefeln, wat Vadder orrer de Naberslüüd so vertellt hebt, een in´n Nacken un BBB/ bums büst buten.
Wat noch leger wör, los tau Bett.

Fröher wör dat ok anners mit de Hochtied as hüt.
Hüt heirat jo weke ut Leiw, so seggt man.

Kiek doch mol up de ollen Grafstein, de Fruunslüüd sind meisten ut de Naberschapp orrer ut de Naberdörper.

Wie wullsst du ok grot henförn, blorts mit een Fohrrad.

Meist güng dat so:
De ollenn Buern habbt Skat spelt, NEE  nich bi uns!
Min Dochter schall nu bald heiraden, din Jung is doch ok all sowiet.
Woveel Morgen hest du man noch?

Fröher hett man mit Morgen rekend, süht jümmer mehr ut.
Een Morgen sünd 2500 m² also 4 Morgen een Haktor, ungefähr so groot as uns niege Sportplatz in Elmhos.

Ick heff 240 Morgen un du? 260
Na sühst du, past doch.

Öber de Leiw, ach dat find sick! De grötzte Buern, wörn nich jümmer de plietschen!

Wie wör dat noch mit de dümmste Buer het de grötzten Kantüffeln? In´t Lüneborgsche wör eenmol een Buer, de har drei fette Ossen.

Wat een Ossen is?
Bie de Köh is de Bull de Vadder, de Kau de Mudder, un de Kalwer sünd de Kinner.
De Oss is een kastreeten Bull, olso een ohn Büddel.

In Mekelboorg heff ick mol Kantüffeln köfft. De Buer seggt weiblich orrer männlich?
Wat is de Ünnerschied? Weiblich sünd ohn Büddel so in´n Kufferruuhm.
Ut den Büddel vun een Bulln schall Korl sick mol een Tabackbüddel makt hebben.

Trüch tau den´n Buern mit de dree Ossen.
He wür sick mit den`n Veihhöker öber den Pries nich eenig.
De Knech segt tau den Veihhöker, kum man hüt abend, un bring drei Ossensteerten mit.

De Knech tau den`n Buern, de Ossen sünd utneit un in Mauer versapen, blots de Steerten kiekt noch rut. ( marks Müüs?)
Töv ick kam mit.

Und de Buer ritt un ritt an de Steerten. Oh ne watt för een Malheur blots, heff ick doch all drei de Steerten affreten.
Knech un Veihhöker hebbt Halbe/Halbe makt.

Een Geschicht vun een Bulln fallt mi noch in.  Ass wie Halfstarke wörn.
De Bulln löpen mang de Köh, un nich ass hüt wo de Besamer kümmt und dat Veihwark all Spoß an de Saak nimmt.

De een Bull wör richtich grandessich, dorüm harrn se em ok een Blickschild vör den´n Kopp bunn, un de Hörner mit Draht fast maakt.

Een Ring in de Nääs, so as hüt mennich een Kind, dor wör de Bull, nich dat Kind, mit een Stang vun Weid tau Weid fürt.

He müß also jümmer den Kopp hochbörn üm uns to seihn, wenn wie em mit een Stock up dat Blech kloppt hebbt.

Un denn ras he los, wie wörn all lang wech un de Bull ras gegen een Tuunpahl.
Het Spaaß maukt, blots den`n Bullen nich.

In Frühjohr kämen de Bullen taueist up de Weid.
En Jungbullen, een Mittelöller un een Gnadenbullen.

De Jung, eeh de Starken kammt, de Mittelöller, oh de Starken kamt.
De Oll, lat uns man acktern Knick gahn, viellicht seiht se uns nich!

Tschüß bet nächst Moal

Ju Willi

Watt givt Nieges an`n Stammdisch

Dat is all öllich wat her, as wie noch een, nee dree Kröger in uns Dörp harn.

Dor wör de "Göne Kranz" von Helmut Westphal, dat Huus steiht hüt noch an de B207.

Anne Funk harr dor ehrn Kraug, wo hüt de lütt Bäckerloden is, bi de olle Gärtnerie...

Mirden in´t Dörp gegenöber vun uns Füerwehrhuus, wör Mudder Schlichting, de harr de Geldschiens jünner Strumpband. Un hüt? Sünd wie in veele Dörper de Kröge dicht. Schad üm.

Also wie Hein, Fiete un ick, un Korl. Korl nöm ick tauletzt, wiel he beten tutig orrer döschich wör. Korl wör so een, den`n kunst du allens vertellen.
"Du Korl, wie is eegentlich die Fruu so as Fruu?"
"Je dat wet ick ok nich so genau, de een segt so, de annern seggt so! Nix mehr los."
"Du" Seggt Fiete " du müss ehr mol in´n Nacken kraulen un in Ohr pussen, dat mag se."
"Ach nee, ick glöv dat nich." "Doch, wenn ick die dat man seggt, dat mag se ganz dull. Gaud ick frag ehr naher."
Wie annern grient uns een.

Hest all hört vun Emiil, de wör tau Kur.
He röp an tweeten Dach an, "Leewe Fruu, schick man beten Geld, dat is alls so dühr hier, de Koffi, de Torten usw."
As se na Kur föhrt is, hett sen noch Geld wedder mitbröcht.
"Wieso dat denn?" fragt he " Ick heff mi so´n Dussel söcht , as Du büst"

De een Burjung güng na Stadt tau´n studeeren.
Vadder seggt schriew man beten up, wat due so an Geld bruckst.
Ganz ünnen up de List stünn een Posten: Mit Hannes bei den lütten Deerns west 100,00 Mark.
Vadder röpt glieks an " Büst due noch klauk, wenn Mudder dat list.
Schrif man " Kiste vernagelt" Sodennich weet ick all Bescheed."

Nächste Reecken wör 200,00 Mark höher.
As letztes stünn ünnen Kiste vernagelt, Hamer reparert 300,00 Mark...

'Hebbt jü nülichtst den`n Film  sehn in Puschenkino"? fragt Hein. "Dör güng dat üm dotblieben un wedder Heiraten.
Ick heff min Fruu seggt, wenn ich dot bün schallst du man wedder heiraten."
"Ach wat, du bliebst noch nich dot. Öber mol annahmen, wen meinst du denn?"
"Chrischan Manshardt"
"Wat, Chrischan Manshardt, mit den harst du die doch ewig in de Wull, wörst sogar mit an`t Gerich."
"Stimmt, de hett mi mol mit een Kau anscheeten, den wörn wie quitt." "Un du,? Würst du wedder een Fruu finnen?"
"Söken nich, öber wenn sick dat so ergivt."
"Wörst du ok Sex mit ehr hebben?"
"Söcken nich, öber wenn sick dat so ergivt."
"Würst du mit ehr Golfspeelen un ehr mien Golftüch geben."
"Nee, dat geight nich, se is Linkshänner."

"Hebbt jü vun de Blonn an`n Bahnhoff hört?"
"Neee"
"Ehr Kerl kümmt na Huus un find ehr mit een annern Kerl in Bett, hett se all beid dotschaten!"
Kunn leger kamen hest du nich tauhört allbeid dot.
Kunn leger kamen ,letzt Woch heff ick dor legen.

Nächstmol geiht dat a´n Stammtisch üm Politik un Fautball, wo wie veer ook allerhand vun kennt

Bet tauen nächst mol
vun Haarten Willi

Vun Fautball un Politik

An´n Stammdisch mit Hein, Fiete un mi is jümmer wat los.

Dor wart vertellt vun Fautball, Fruunslüd un Politik.

Wi seggt uns Vadder jümmer bi een Fier.
"Sup di dun un freet di dick, un hol din Muul vun Politik."
Fautball WM in Russland. "Satz mit X dat wör woll nix." Un wat hebbt de Experten vörher allens weiten. Dat is jümmer so, de Fachlüüd sünd all Buuten.

Ick heff as Trainer, (öber 30 Johr) min Speelers jümmer seggt,: "Dat runne ut Ledder in dat Eckige utt Aluminium" (fröher Holt)
Denn hest een Tor schaten un den Torwart vun de annern mütt nich sowiet lopen.

Uns Vadder har mit Fautball ook jümmer een in´n Sinn.
Seggt he doch vör Wiehnachten:"Ick weit wokein Düütscher Meister wart."
"Nee, dat kannst du doch nich all weiten."
"Doch!"
"Na, wer denn, dormit du Ruh givst"
"De na denn letzten Speeldach up den´n eisten Platz in de Tabell steiht!"
Plitsch, nech? Und dat mit 90 Johr.

As Beckenbauer ut Amerika trüch kammen is un bi den´n HSV spelt hett, wör wi in´n Volkspark.
Seggt uns Vadder: " Schrief mol an de grote Tafel, watt de all vun Geld krigt, un nich verdeint, ob de sick denn nich schämt, wat de vun Schiet tauhopen speelt?"

Een mol sünd Hein, Fiete un ick ganz dull versack gahnen.
De Kröger stell de Stühl hoch un wi wullen noch nich na Huus hen gahnen.
De Fruu schimpt Klock twei genauso as Klock veer.
Weißt wat, de Anglers sünd an´n Fischdiek (ehemols Flügge), de hebbt bestimmt een Buddel Schluck dorbi, öber liesen.

West du wat drei duhne Kerls vör een Larm mackt, wenn de ganz liesen sin wöllt.?
Na, wi kregen noch een, twee Köm un Fiete köfft sick noch een Aal as Drachenfutter vör sein Lieschen.
Vör den´n Diek hebt wie Affscheed nahmen, na denn, bet Nächstmol.
"Na Fiete, wie is de Aal den ankamen?"
"Oh, frag mi nich"
"Ick wull liesen tau Bett krupen, dor bell uns Hund, wat he sünst nich makt! Worschienlich harr ick een annern Geruch an mi, vun wegen Aal un so!
Min Fruu wull grad losleggen, dör füll mi de Aal in.
Min Leewste, ick heff die ok een feinen Aal mitbröcht,"
"Un, wo is he?"
"Oh, de Aal wör wech."

Tau Rettung füll mi in, mi ward slech hal mi een Emmer.
De Aal wör doch dor, blots de Büxentasch har een Lock un de Aal hett sick in de Unnerbüx verkrapen un sick dat bi de´n scheunen, warmen Spoßmocker komodig mackt.

He mütt woll vun dat Lich un den´n Larm upwakt sin.
As min Lieschen in de Döhr mit den´n Emmer rin kümmt. kriegt se een düchtigen Schreck. De Aal kek nämlich ut den Dubenslag rut un mak dat Muul op un tau.
Haha Fiete, ick kenn em nu all so veele Johrn, öber dat he Oogen het un dat Muul oprieten kann,

seh ick nu tau´n eisten Mol.
Bet tau´n Nächstmol

Ju Willi

Moin moin, leewe Lüüd dor bün ick wedder

Hüt watt vun de Sommers as de fröher wörn.

Fröher wör allns beder, in de gaude Ole Tied.

För uns Görn güng de Sommer all an 1. Mai an.

Worüm? Wie dörfen all Barfaut lopen.

Egal wo kolt dat noch wer.

Wie wörn doch keen Frosbüddel.

Wenn dat tau kolt wör. Feut in een frischen Kauschiethupen un de

Hitt wör wedder dor. Wat harn wie unsen Spoß, blot uns Mudder nich,

harst jo nich öllich rein woschen, un in`t Bett wört tau seihn.

Ok wör de 1. Mai een besüünern Dag, nich blots wegen

"Tag der Arbeit"..

Nee, Vadder har ok de witte Mabiüx an un güng vöran.

Achtern wör een groted P uun een groted W upstempelt. Veel löter hebt wie rutfunn,

dat heet Prisoner of War. Kriegsgefangener.

So langsam güng Juni vörbi mit Unkrut hacken in de Röben und de

Kantüffel. Wer dat blots jümmer plant het.

De Ollen hebbt ok vertellt:

"De Engländer hebbt de Kantüffelköfers affsmeten, dormit de

 Dütschen verhungern schulln.

Un nu hebbt de Engländer den BREXIT!!!"

Vör een Antal von düsse Käfers geiv dat Boonschers, de hebbt fürchterlich smekt.

Gliek na de Währung. Öber wie harrn wek, un Du man nich.. Ätsch.

Denn kämen de Hundsdag un de Gewidder.

Mudder harr jümmer de Handtasch mit de wichdichsten Papiern prat

un wie müssen ut Bett un uns antrecken.

Worüm de meisten Gewidder jümmer nachts wern, dor foorscht se

hüt noch na.

De Gewidder kämen meist nochmol trüch, dat Gewidder kann nich

öber de Elf, seggt un Opa, wat wüssen wie up Lanken mit 6/7

Johrr wo de Elf is.

Wat harrn wi richtige Wadergrabens full, nix wi rin Barfaut.

Donnemals geivt dat noch keen Mähdöscher as hüt.

( De modernen lopt blot, wenn de Buer snell naug föhrt)

Neee, ganz modern een de mit de Zappwell andreben wör harn wi up Lanken.

Also müssen de Koppels anmeiht warn, dormit de Trecker keen Korn plattföhrt.

För sowat herrn wi un Lanken Fiete.

De hett se aöö, seggt uns Opa, öber nich de Reig na.

Fiete her jümmer een Stück Speck, een Stück Swattbrot un een Kömbuddel mit up Feld.

Wedder een fürchterlich Gewidder.

Fiete verstek sin Vörrat in een Hock, un kröp in de anner Hock.

Up Eenmol slög de Blitz in een drütte Hock.

Fiete keek ut sin Hock na banben " Anscheeten leif Herrgott, de Kömbuddel is in de anner Hock."

Een Hock is wenn de Garben, der ut denn Selbstbinner kamt

tausammenstellt wören, de Ähren na baben, dormi de affdrögen kunnen.

Swemmen leern wör ok anseggt, is gaud wenn Swattenbek wedder

een Swemmbad kricht. Öber wi harrn nu man blots unse Kieskuhlen, wo de Kies för de

Straten uthaben wör.

De Groten smeiten uns Lütten rin, un wenn du öllich wat Wader sluckt hes,

kunnst du ok swemmen.

Hüt kennt de Görn Whatsapp un all son IT Technik.

Wie hebbt noch Birken, Eiken un all de annern Bööm kennt.

Un in wekeen Boom de Vagelnester wörn.

Heino steg sogor up de Hochspannungsmasten, dor wöörn de Kreihn.

Is dat nich gefährlich? Nee, müß blots uppassen, datt du nich

rünnerfalls, seggt he.

In de groten Ferien verreisen, na Malle orrer so?

Ne viellicht mol na Tante Lene na Hamborg.

dor geivt datt all een Waderklosett, un watt müssen wie ut de Büx,

blots wegen dar Wadertrecken mit de Kett un ünnen een Griff ut

Porzelan....

Sünst kunst di up de Koppel bi dat Arbeiten vergneugen,

för Tein Penn de Stünn.

Wenn du naug tosomen harrst, kunst ok een gebruktet Fohrrad köpen,

Wie vun de Johrgang 1942 hebt noch up de Felg Radfohrn lernt.

Ok ünner de Stang dörch, geihtt hüt nich mehrr.

Gummireifen geivt noch nich, so kort na de Währung.

1948 käm de DM, 20 DM Koppgeld för jedeen,

Vörher geivt datt de Reichsmark RM.

Hartgeld? De eisten Groschen wörn ut Aluminium.

Fief, Tei nun Föfdich Pennen un DM Papiergeld hebt se druckt

öber dat güng vöran.

Een lütt Fründin hart jo ok all. Henn na Swattwnbek, na dat Schüttenfes.

Dormasl noch mit Intritt, also öber`, Tun.

För min Fründin harr ick een Levkaukenhaart schaten.

"Hab mich lieb" stünn dorup.

Se müss mol achtern Knick.

Mesch, du hest jo up datt Haart püschert.

Makt nix, kriegt Oma, de stippt sowiso alln`s in Koffi.

De Buern harn den Niegen Paster (nich in Sahms) tau Aantenjacht

inlad.

De eiste Buer schüt de Annt, löpt öber dat Wader un halt de Aant.

De twete ok so.

De Paster schüt de Aant, will öber dat Wader lopen, rumms bet an`n

Buuk rin in den Aantendiek.

Een fine Kerl is uns niege Paster jo.

Öber wo wi de Stein hinlegt hebbt, weit he liekers nich.

Bet bald

Ju Willi

Autor: Willi Janicki