Inhalt

Dat Dörp

Wi hept dat scheunste Dörp in Dütschland un so wüllt wi heer en Dörp-Chronik up Platt schrieven.

Stremels de wi al hept in de Chronik:

Wie lang givt dat uns nu?

Moin, moin leeve Lüüd, ick vertell Plattdüütsch hüt.

Ick fang nich ganz bi Adam un Eva an, öber solang as ick dat trüchverfolgen kunn, orrer wat ick so ut min Kinnertied weit.
Fröher heten de Bürgermester jo Gemeinvörsteher. Meist har de dat meiste Land. Man nömt em ok "Bugvagt".
Jedenfalls gev dat Vullbuern, Halvbuern, un Lüttbuern.
So wörn ok de Stimmrechten verdeilt. Bi een Fraktion as hüt, is dat woll anners.

Bät taun nächstmol.

mit fründliche Grööt

Willi Janicki

Chronik der Bürgervorsteher und Bürgermeister in der Gemeinde Elmenhorst seit Januar 1889

 • Heinrich Timm von Januar 1889 bis Januar 1894
 • Heinrich Burmester von Februar 1894 bis Januar 1895
 • Heinrich Gorgas von Februar 1895 bis Juni 1926
 • Otto Burmeister von Juli 1926 bis September 1945
 • Hans Brüggemann von Oktober 1945 bis August 1946
 • Franz Klockmann sen. von September 1946 bis August 1948
 • Hans Brüggemann von September 1948 bis April 1966
 • Rudi  Diwißus von Mai 1966 bis Juli 1967
 • Hans Relling von August 1967 bis April 1982
 • Richard Hamester sen. von April 1982 bis April 1990
 • Herbert Schröder von April 1990 bis März 1993
 • Arno Schulz von März 1993 bis April 1998
 • Richard Hamester jun. von April 1998 bis Mai 2013
 • Sigrid Wöhl von Mai 2013 bis .....

De Geschäftslüd

Moin, moin, leewe Lüd,

Hüt will ick ju mol wat vun de Geschäftlüd in Elmhorst vertellen.
Tau meist jedeen givt dat een Geschicht, as de Ollen vertellt hebt. Mögt nich all stimmen, öber lustig sünd de up jeeen Fall.

Fangt wie mol an de hütige B 207 an.

Dor wo hüt Michael Wittkamp sein Geiterei hett, wör früher de Meierie. All de buern, dat wörn 15 Stück, hebt ehr Möllk dorhen bröcht. Löter föhr Rolf Mahnke de Mölk na Swattenbeek ( Hotel Alte Meierei ). Un in uns Meierie makt Grimm Appelsaft.

Dat nächste wör de Laden vun Caesar Rahtje ( hüt lütt Bäckerladen ) un de witte Villa hör ok dortau,-
Dor stünn mol poor Jungs ( Heino un Ick ) so um de Wiehnachtstiet vörn Laden un drücken sick de Nees an´t Schaufinster platt. Up eemol keem de Schäper, na ju beiden, Bontje tau Wienachten un dat Taschengeld is all ? jo , , Na denn kamt man mit rin.

Moin Caesar, de Jungs kriegt jedeen poor Bontje. De Höker kreegt den Glashaven mit dat grote Lock her un höll uns den hen. Langt man tau seggt de Schäper. Ne mak Du man Schäper. Oha, watt sünd jü doch bescheiden. Vun wegen bescheiden, nich ümsünst nömt man Schäper " De Grotee Hand ",

bie Schaugrött 49.
In de Kronik vun Elmhorst steiht, de oll Rathje hett dat Dörp 5000 Goldmark leihnt, taun Anschluß an datt Stromnetz vör denn eisten Weltkrig, man keen Bang, datt hett he öber allens wedder kregen.

Up de Horst wör de Smeed vun Tews ( wittes Huus gegenöber vun Buer Niemann ). De Smeed harn ok son Maschin tau Wustdosen taumaken.

Vun Lanken mit den Sleeden bet Elmhorst, un den mit apen Wustdosen, dor kunn allerhand passern, Sleeden ümsmeten, Dosenwust in Snee fullen, wedder uppfült, dichmaken laten, blots irgenwann sünd de Dosen in Keller explodeert.

An de Eck vun de 207 un den Lankner Wech wör de Kraug vun Helmut Westphal, steiht hüt noch, is öber allang dicht. Je du dat wick di seggen, wör wör ümmer den Kröger sin Snack.
Also hebbt wie uns bi JEDU drapen.
Eenmol wör Gustav, de Kröger ut Kankelau in den Kraug , "Du Helmut stell die för, ick kam vun Kankelau, öberhalt mi doch een LKW mit Twillingsreifen, een vun de Reifen sprüng aff, rupp up denn Telgrafendrahr un sust bet Kankelau", Dör füll he dal inn Graben. Na, na seggt een Hamboger Gast, wenn dat man nich lagen is ? Watt, seggt de Kröger, wi un lagen, rut betahlen bruuks nich.

De oll Westphal harr ook een Tankstell, nich as hüt mit all de Sorten,, ne mit de Hand wür son Glaszylinder vull pumpt rin in den Tank un aff.

An de B207 gevt dat ok noch een Kopmannsladen vun Boomgoorden ( wahnt hüt Hess ). De Jung wull unbedingt Klarinettist warn, un watt hett he öwt, wat hett he öwt.
Wie seggt een son oll Orgienal ut Elmhorst, hett he wedder öwt ?
Woso ? Jo, mie kämen all de Rotten un Müüs na Swattenbeek entgegen.

Bet taun nächsten Mal

Ju Willi

Nochmaals Geschäftslüd

Moin, moin leewe Lüüd, dor bün ick wedder.
Wo wörn wie stahnblewen, ach jo bi de Geschäftslüd.

An der Bundesstrat gevt date een Bäckerladen un nebenan een Schauster.
Dor man ok nich soveel rümkäm, hett Bäcker-Günther- Schauster-Erne gliks nebenan heirat, prakdisch, orrer.

De oll Schausterherrmann wör ok in`n Schüttenverein in Sahms.
As Herrmann nu König warden schull, hett he sich utbedungen, ich ried up een Perd, sünst ward datt nix.
Dat Bild kannst hüt noch seihn, innen Scheetstand in Sahms.

Dor schall mol een Kerl ut uns Dörp mit ganz schietige Schau rinkamen sein.
Watt schall Fruu Schauster seggt hebben, de nimm man wedder mit un putz er ersmol, min Mann is een Flicker un keen Licker.

Bin den`n Bäcker gevt dat ok en Korl, de föhr mit een Brotwagen een Perd dorvör öber Land, on den`n ollen Wech na Grauv (Grove) hebbt wie em bi Snei affpasst un uns bet Lanken mi de Sledddens anbummelt.

Je na dehm wat Korl vun Laun harr, kregst een Schneck, orre wat mi de Pietsch. Stück wieder lang an de B207 wör de Timmermann, Willem Hardtkopp. So`n öllichen Tollstock har he wull ok nich.
As wie 1955/1956 baut hebbt, wör noch twüschen de Balkens Breed rinleggt un dorup käm Lehm. Bi fiv Meter kannst all gliekslang trechsagen, meenst Du, vörn hebbt de Bredder past, hinnen fülln se dörch.

An den`n Dörpsdiek, neben dat Führwerhus ( hüt, fröher wör dat mitten in Dörp, naher wör dor noch een Gefreerhuus in ), wör de Kraug von Oma Schlichting, mit Telefon " un Postamt 1". Bi een Anrop müst Du jümmer seggen " Talkau 001"

Bi Schlichting wör ok een Saal, Bredder utleggt, Kahelaben anböt un schon güng dat los mit de Fiern.
Ok de Gesangvereen vun 1948 het dor sungen, meist blots de Fruunslüd, de Kerls hebbt nebenan de Stimmen ölt. Wo hüt dat Führwehrhuus steiht,  wör een Jauchegraben.

Een Willem ut uns Dörp, makt jümmer fulle Deckung, wenn he duun wör un wie Bengels haarn unsen Spoß, Oma Schlichting hett em denn wedder aff wuschen.

Morgens halen de Lüüd ehr Post in´n Winter sülben aff, beten Beer un Köm un beten Skatspeelen wör anseggt.

Männichmol har de ollo Lanzbulldogg von Otto so lang tuckert bet de Diesel all wör, denn müss der Smitt kamen un alls entlüften, wenn dat keen Grund vör Kööm un Beer wör?

Dernsmusik, Führwehrball, Ringrieden, Sängerfest un Ohrnbeier wörn de groten Fiern in uns Dörp. Dor givt dat noch allerhand tau berichten.

 Tschüs ok bet bald

Willi

Ringrieden un Deernsmusik

Moin moin, leewe Lüüd.
In Elmenhorst wür nicht blots fix arbeet, ne ok fix fiert.

Ringrieden wör, wenn dunnemals blots Mannslüüd up een Perd in`Galopp dörch een Bahn dörchrieden. De Bahn wör meist bi Buer Niemann up denn Sandwech (Alte Dorfstrasse) ut Birkenbüsch upstellt. Mitten up de Bahn hüng, so twee Meter hoch, een Querholt mit een Schlitz, dör wür een Ring mit Schnappfeddern rinsteken.

De Rieder hat een lütten Stock un versöcht meist, in fief Dörchgäng, den Ring to steken.

De, de de meisten harr, wör König un söcht sick een Königin.
Fullen weke vun`t Perd, wör he Sandkönig. Wedder een Grund tau`n Supen.

Eenmol, wör ick as Clown mit Hermann G. sin Ponnyhingst dorbi. De Musik orrer all de Lüüd, hebt den lütten Kerl dortaubröcht, sin föftet Been uttoföhrn.

"Mama, is de krank?" fragt een lütt Deern, " Nee, de is kerngesund, dat gift sick flink wedder."

Abends, de Peer in Stall, Umtörch dörch Dörp, henn na den Kraug ( Oma Schlichting). Ehrendanz vör de Könige, henn na den Tresen un fix een supen.

De  Fier güng meist bet an`n nächsten Morgen.Kunnst glieks nan Melken.

 
Dernsmusik wör, wenn all de ledigen Deerns tausammenfunnen, üm de Königin uttausöken.

Een Clown seet in een Lock mit Breder aufdekt. De Deerns hauen nu mit een Holthammer un verbunnen Oogen, na een gruten Blaumenputt.

Wör de Putt twee, löpen de Deerns wech, de Clown ut dat Lock und griep sick een. De wör nu Königin un socht sick een König.

Eenmol, seht ick in dat Lock, bin glicks in`n Kraug. Oma segt:" Du must doch een griepen"
"Nee, giv me man een Beer, wer üm de Eck kiekt, de griep ick mi."

Tau de Tied, gevt dat noch Buernkinner, Dachlöhnerkinner un Flüchtlingskinner. Öber, bi dat Ringrieden un de Deernsmusik, hebbt all mimakt in Elmenhorst.

 Bet taun nächstmol

Willi Janicki

Ok Lanken hört tau Elmhors

Lewe Lüüd,

hüt will ick ju mol wat vun de Kark ( Kirche) vertellen.

So as hüt, hört all dormals Gaut Lanken ook to dat Karkspill (Kirchspiel) Sahms. Dor wör dat nix, mal eben mit´n Auto nah Sahms hen, ne to Faut un löter mit´n Fohrrad.

Fröher güngen de Lüd in feinet Tüch tau Kark, mit Haut un Slips un Kragen. Nich wie hüt, heff ick doch ann Sündag een Jung mit HSV Trikot sein, Nummer 23 van der Vahrt , jo wennt denn man nützt!

Dor seet de oll Vadder M. , he beet jümmer in Haut, keik über wech, wat de Lüd denn wull antrockenm harn. Hei wör all achter den´n Pieler ( Pfeiler) inslapen, as de Karkenvöstand mit den´n Klingelbütel käm, Vadder M. wür waak, verjaggt sick, un meen een har sin Mütz verlorn, un he segt, " Herr Vörstand, störn se mi nich in mien Lieder, min Mütz is ook nich gahn´s man wieder. 

Een Köcksch ut Lanken woll mit dat Rad na Kark hen, se müsst vör den Knechten ook Sündags kaken. Vör de Herrschaften kakte de Fruu Rave sülmst. Also de Köksch sett de Arfensupp up, dicht ant Für, hüt seggt man ( köcheln), un smeet noch een gau Stück Speck rin, in de Iel (Eile), un snapp sick dat Gesangbook, dat wör wegen de Affnutzung ( Zur Schonung) in een Zeitung inwickelt.

De Köksch sust mit dat Fohrrad na Sahms hen, wull dat Gesangbook utpacken, dacht se.Nanu, wat wör denn dat, in de Zeitung wör een Stück Speck inwickelt. Oh je, wennn de Speck in den Kark is, denn is je dat Gesangbook in de Arfensupp. Up dat Rad un nah Lanken hinsust, as wenn de Düwel achter ehr her wör. De Arfensuppe mit den´n Speck wör noch to retten, öber dat Gesangbook wör henn.

 Dor wör mol een ollen Mann ( uns Opa Willi) de har ook jümmers een in´n Sinn, he güng so gern to Kark. Up eenmol wull he üm´t Verrecken nich mehr to Kark. "Opa Willi worüm wullt du nich mehr na Kark?"" Je west du mien Jung, nu bünn ick Neentig Johr old und wenn uns leewe Herrgott mie dor sitten süht, seggt he sick, " Kiek mol den´n Ollen heff ick vergeeten"  und halt mie aff."
Liekers hett de oll Opa Willi noch poor scheune Johr bi uns levt, bet dat sowiet wör.

Ok, Beerdigungen wüden jümmer ganz grot "fiert", dat Fell vörsupen ( das Fell versaufen) nennt man dat. Een Jungesell har bi den´n Kröger (Gastwirt) hunnert Mark hinnerleggt.

Een annern ollen Kerl har verfüg, he kunn nich so rech mit sein Fru, se müss mit een Pelzmantel achter den upputzten Melkwagen, as Liekenwagen, de drei km vun Lanken bet Sahms lopen, sünst keem se nich an dat Sporbook. Wör nich so slimm meent ju, öber merden in´n Summer bi 35 Grad in´n Schatten.

 Een anner har een grandsässig Olsch (böses Weib). Ok at gaude olle Perd hat se jümmer argert, solang bet dat utslög, un de grandsässige Olsch, bats vör den´n Kopp. Up de städ dot war dat Aas.

As nu de " glückliche" Witwer an dat Graff stünn, dat ganze dörp wör up de Been, nick he jümmer wenn de Frunslüd em wat seggen, un schürrt '(schüttelt) den´n Kopp, wenn de Mannslüd em wat seggen däden. As em löter een frag, warum he dat makt het, seggt de Oll: " De Fruns hebbt mi dat Bieleed wüscht, Koppnicken.

De Mannslüd, hest dat Perd noch, wiss mi dat nich verköpen? Koppschüren." " Nee, is all verköfft."

 Denn, bet nächst mol, mie fallt wedder watt in.

Euer Willi

Vun uns Buern, as wie noch Kinnert wörn...

Moin, moin leewe Lüd,

hüt mol watt vun uns Buern, ut de Tied, as wie noch Kinnert wörn.

So Anfang de 50iger Johren. De Buern güng dat all jümmer slecht. Frag de Paster bi denn Kaffe na de Kindöp, "Wat schall de Jung denn warden?" "Herr Paster, de ward Buer, as ick, stöhnen kann he doch nu all."

Egentlich wör Elmhors en Runddörp, de mersten Buern harn ehrn Hoff rund üm denn Brink. Dunnemals wör dor noch een Füerlöschdiek, wör ook allmol ganz kort een swatten Swan up.

Gegenöber wör dar Sprüttenhuus, löter een "Gefrierhuus". Dor kunn jedeen sik een Fack meden, schall ok allmol een sick in dat Fach "IRRT" hebben.

Dat geiv Buern de vun ehren Hoff leben kunnen un weker de nebenbie Buern wörn.

Ga hick vun Tohuus los, wör toeis de Kraug vun Oma Schlichting (15)

Gegenöber vun uns Füerwehrhuus, dor wör ok de Snurrerkat, öbernachen meist de "Monarchen" ( Landstriekers).

De Bugvagt un Amtmann Hans Brüggemann (Swiegersöhn) har een Perd, son scheunen Schecken, un ok Land dorbie.

Dor wo nu an Lankener Wech, Claus und Elke un de Kinner but hebbt.

In de olle Dörpstraat, linker Hand, Buer Möller (1), ut den Hoff kämen twee Buvagts   (Bürgermeister).

Rechts Buer Niemann (2) hüt " Opa mit dat Holt."

Dorachter up de Koppel, wo nu de Schaap lopen, bie de grote Eick, wör Buer Carrie (3). 1978 hett an Heilig- Abend, een Sturm dat Huus mol platt makt, wür denn ok bald ganz affreten.

Buer Hamester (4) früher Maak, dor schall mien Onkel, Hans Vick, mol biet Graben Golstücken funn hebben.  Ok ut denn Hoff keemen all twee Buvagts.

Dorachter wör Buer Flügge (5), is in de 90iger Johren mol affbrennt. Wör in Dörp de "grot Flügge", wiel an de Bundesstraat noch een Buer Flügge wör. De harr weniger Land dorüm " lütt Flügge".

Gegenöber vun Busholtstäd/ hüt Amsel- un Finkenwech harr Herman Gorgas (6) sien Buernhof. Dor wör aff un an mol Cirkus, de Hund müsst jümmer öber dat Ponny springen. Un wenn oll Hermann tau sin Hündin seggt : " Wie makt de Deerns up St Pauli, smet de sick upn Rüch ( de Hund). Wer  vun uns Jungs wull, kunn dor dat Mölken lern.

Linker Hand beten trüch, wör de Lütt Sted vun Brüggmann/ Stenzel (20)

Otto Brüggmann wör ook Füerwehr-Haupmann. Eenmol schall hei na de Öbung bit antreden, as dat nich so recht klappt hett, de Kameraden harrn jo ok all fix löscht, seggt hebben: "Füerwehr antreden, Kopp na förn, Mors na datt Sprüttenhuus."

An de olle Dörpstraat, wör noch de Hoff vun Piel, löter de Kraug vun Ulli Waaga (7) löter dicken Willi.  An denn Giebel wör ut blage un witte Kachel een Halfmand, dörum heet de Kraug toeist "Zum Halbmond", naher "Elmenhorster Hof." Is tweemol affbrennt, eiste Mol har dat nich so rech klappt, mit det brennen, uns gaude Füerwehr wör tau schnell, öber denn hett de Fürböter dat richtig mackt. De Kripo kunn den Täter nicht ermitteln.

An de Eck vun de olle Dörpstraat/Bundesstraat wör de Buernhoff von Kalli Burmester (19) löter Relling. Wie seggen all man Onkel Kalli un Tante Tuti. Onkel Kalli harr een Mercedes 170 un wie würden biet Vagelscheeten as Könich, dormit dörch Dörp föhrt.

An de Bundesstraat wör Buer Koch, löter Ehlers (8). Hüt is dor een Bett un een Tass Koffie up een Schild.

Linke Hand de Hoff vun lütten Flügge (9) is nu de Lagerplatz vun " baumitarnoschulz.de". Söhn Herbert Flügge hett noch lang in den ollen Katen levt.

Un de höflichs jung Kerle vun ganz Elmhorst, wör Herbert, wenn wie mit een Deern danzen wullen, hebbt wie mit denn Kopp nickt. Herbert seggt jümmer:   "Gestatten Flügge, Elmenhorst, darf ich um den Tanz bitten..."

Gegenöber vun de Tankstedt, wör de Hoff vun Buer Krützmann (10), dor hebbt wie männichmol mit holpen, ween een Kau kalvt hett. Dat güng so, de Schufkor verkehrt rüm fastsett, een Strick üm de Vöderbeen bie dat Kalv, anner Enn üm de Speik bie de Schufkor un denn gaaaaaaanz langsam dreiht, bet dat flutscht makt hett un dat Klöv wör buten.

Up de Horst, linke Hand de Hoff vun Mahnke (11) annen Giebel ut Mursteen R M und MM. Rolf hett jümmer de Melk na Swattenbek ta de Meierie hennföhrt und ok sünst noch veel Lohnarbeten makt.

Den nächste wör Buer Klockmann (12). Franz senior wör ook mol Bugvat, he harr een ollen Trecker taun Holtrücken un afföhrn ut Holt.

Buer Mahnau (13). De Oll Walter wör een Griesen, öber wenn de Sledentied käm, spann hei sein Sleeden an un all de Görn, menichmol mehr as tein, kunnen sik dorachterbummeln. De lütt Sledenfoss, harr ant Geshirr een poor Klingeln un wör al wiet to hörn. " Sleden rut, Mahnau kümmt."

Dorachter (14) wör/ is  Buer Kihn un dor gegenöber wör ok een Löschdiek, wo hüt de Anglers parkt.

Een poo Lüd harrn beten Land, een/ twee Peer un ok poor Köh. Se maken de Landwirtschaff nebenbie. An de Bundesstraat wör Bäcker Heymann (16) De föhr jümmer mit Brot und Bäckereiworen öber de Dörper un harr ook noch wat Land, na Sahms rut. ( Kätnerhold)

Koopmann Rahtje (17) un sien Nahfolgers, föhren mit twee lütte Peer öber Land un versorgen de Lüüd. ( Tante Emma Laden mit Peer)

Dor wo de "Antik" Laden wör, harr Hermann Martens "Schimmelbuer" (18) sien lütten Hoff un mak vun dorut de eiste " Müllabfuhr" in uns Dörp.

Wo he mit den Müll affblevt?? Schwamm öber all lang her/ verjährt.

In dat Hus, mit de "Ewige Bustädt un de groet Deelendör" wör Familie Schröder (21), nu sünd se all in`n Blöckenredder/Finkenwech ( Vadder Herbert wör ook allmal Buvagt), mit beten Land dorbi.

In den´n Giebel ( nu überklinkert), wör ook son´n Halfmand, as an Ulli Waga sien ehemaligen Kraug.

Wen een noch wat weet, orrer ich verkehrt bün, mann her dormi,  ju weet jo wo ick wahn.

Bet taun nächstmol

ju Willi

Willi vertellt

Moin moin leewe Lüd,

Up Lanken geivt dunnemals een Stellmaker un een Smitt. Wenn Du in de Kohlschün rinkümmst, rechts de Smeed, dor sünd noch de Ring taun Peer fastbinnen, un links de Stellmaker.

De Gitters sünd nich wegen den Stellmaker, wat he mol affhauen död, ne dör wör löter bi`n Bund de Waffenkamer.

De Stellmaker Paul käm licht in de Braas. Wenn wat nicht klappen däd, smeit heu allmol den Hamer un dat Brettstück dör de Warkstedt. He wör eben " ein schlesische Lärge", öber  wenn wi mit drei Mann " Eggentinken utsmeet hebt", wör de Musikt wie en Oper vun Lorzing. Tau un tau schön hett dat dörch ganz Lanken klungen, denn wör Meister Paul as Tausläger tau bruken.

Un denn de Ackerwagenröd, een Wissenschaft vör sik. Computers un sowatt geivt dat noch nich, nee mit een Sacksband, dat wör uns Maat Dörchmeter mol PI, passt jümmer. Also wie grot schöölt de warn? Na so`n Metertwinting in Dörchmeter.

So müssen jo ok all glieks grot wen, sünst harr de Wagen jo humpelt.

De Stellmaker makt de Radnarv, wie Smedlüde de Nabenring, de wör mit poor Nagels fastkloppt. ( Nagels sülbst smeed) Da kämen de Speiken un de Holtdeilen buten rüm.

An´n diek wör een Füer makt un den Reifen. Vörher up de " Reifenbiegemaschine" tau bögt un de Enn in Füer verschweißt, also int Füeran`n -diek dreiht. Wör de dörch de Hitt grot nauch, uppast, fastnagelt un de Reifen käm in den´n Diek, affköhlt, past.

In de Smed (dat Bild geiht vun rechts) wör Vadder Meier ( Slikerfoss)  as wie Kinner wörn. Hest du wat utfreten, käm he ganz liesen, " ansliekert" un schon häst een mit lütten Stock öber. Harst Du nix utfreeten, na dann is de fört nächstmol.

Een annern Smitt wör de oll Landgraf, dat Land und de Graf sünd woll bi de Flucht verlorn gahn, öber he wör een ganz netten, so as siin Jung Helmut.

Denn käm Erich Haack/ min Lehrmeister, Erich, orrer Meister Glühnich, as wie sägen, wenn hei dat nich hört hett. Min Lehrmeister, jo ick heff up Lanken Smitt lernt.

Wör de "Kulturminister" vun Lanken. Een Theatergrupp hett he gründt, Maskerad hett he organiseert, jümmer wo de Musik speelt, wör MG dorbi, de eiste Fernseher wür dörch em in den Danzsaal vörführt ( so um 1960 rüm)

Eenmol käme en Vertreter, son rechten Klauckschieter in uns Smed, wi wörn grad biet Peer beslagen. Dat rotwarme Isen müsst achter rundmakt/ affschrot warnen. Du seihst akk Meister Glühnich käm ganz langsam in de Brass, wegen denn Klauckschiter, he schöf he sin Mütz jümmer beten trüch.

As nu dat rotwarme Eenn vun dat Haufisen affschrot wör, seg MG teu  denn Vetreter, du giv mol flink her. De Klauckschiter sammel dat rotwarme Isen up, wull das wechsmiten, güng nich, backt in de Hand fast, hett Isen in den Taustand so an sick. De hett viellicht bölkt , de keem nienich wedder.

Vagt Hugo harr een Hund, Bello. De keem jümmer mit em inde Smed, hör det Been un piss an unsen Löschbottich. Pfui, rückt nich gaut!!

Eenmol keem Bello allen, Been hoch. MG snappt em, het denn Moors mit diesellappen insmeert, Bello rutscht up`n Moos na Iluus hen, is nie wedder kamen, ob Hugo sick wohl wunnert hett??

 

Bet taun nächst Mol

Ju Willi

Melkwagen un Dachlöhner

Moin, moin leewe Lüd,

dor bün ick allwedder mit poor Geschichten tau`n Höögen ut Lanken und dicht bi. Nix wat den Welt bewegt harr, öber föt Lanken wör dat all wat.

Dor wör doch mol so`n ollen Melkkutscher ( Milchwagenfahrer) de müss jeden Dag na Swattenbek na de Meierie hen. Ok un Sündag.

Ha föhr mit den Melkwagen mit sonne lütte Schees vorn up  (mang de Bille vun Lanken is de noch to seih`n) Nr 103. Olle Hermann hol jümmer de Pitsch rut, wenn he üm de Eck bögen wull.

Een Dag har dor benah een Hamborger in den Melkwagen rinnföhrt. As de Uddel ( Polizist ) käm, ook een ollen Swattenbeker, hatt hei den Hamborger eistmol tosammenscheeten. Wat he woll nich wüsst, dat een Melkwagen för de Volksversorgung ganz wichtig wör un jümmers Fürfohrt harr. De Hamborger hett sick entschüllig un is mit Koppschürren wech föhrt.

Seeten mol drei olle Lankener up den Bank för dat huus und vertellen vun dit un dat. Up eenmol keen ein groten Auto, höl an un de Kerl frog wo dat wull na Fuhlhagen güng. De Ollen schürren den Kopp un smöken ehr Piep.

De Autofohrrer geevt nich up, he fragt up enggelesch ( Englisch) Keen Antwurt. Franzeusisch, ook nix.Fünsch föhr he wedder wech.

"Du" seggt Karl, " de wull na Fuhlhagen" "ja" ansert Heinrich " he kunn ook engellsch, ja un franzeusisch ook" "Un wat hett em dat all nützt, wo Fuhlhagen is, weet de liekers nich."  

Fröher harr wull jeen Kaninken, noch ut de slecht Tiet De oll Hermann harr ook, mal slacht un dat Kaninken ünner Dach to`n utköhlen upphängt. Poor Halvstarke hebbt Navers Katt slacht un mit den Kaninken uttuscht.

" Na, Hermann, wie hett de  Kaninken den smekt?" " Ja, beeten streng un de Steert wer je ook beeten lang, öber süst ganz gaut."

Dor käm mol een Peerhändler un woll Peer köpen, ick müß de Peer förföhrn, so as in Niemünster bie de Hingstkörung. Een ollen Peerknech ( de Peerstall is ook up ollen Biller Nr 58) gev mi den Rat, beeten Peper ünnern Steert pussen, wat meenst wat de olle Zosse affgeiht.

Un richtich, dat Peert von föftein Johr, maschier as sonn Dreijöhrschen. Naher kämen ollich poo Fuunslüd ut`n Dörp,  " Willi, kanns mi ut Swattenbek beten vun den gauden Peper mit bringen.?"

 

Bet taun nächst Mol

ju Willi

Sommertied un Amtsgericht

Leewe Lüd, dor bün ick wedder

Bi düsse Johrstied  fällt mi so inn, wat wi in junge Johrn, all up de Feller, mit helpen müssen. Dat wör so´ n beeten "friwillig" geft je ook een Groschen, de Stünn UN Sondags 20 Penning.

Veel Geld meent ju, cat Kino köst ook föftig Penning un wenn du din lütte Fründin inloden däst, müßt dor ook all een gabzen Dag för arbeeten. Lütt Fründin harst jo ook all bi Tieden, so mit 15/ 16 Johr.

Eenmol güng ick mit ehr na dat Schüttenfest na Swattenbeek. Dor habbt wi een Levkokenhart köft für mine lütte Fründin.

Op´n Trüchwech, allns to Foot, müß se mol achten Knick. "Minsch," sä ick to ehr, "Du hest je op dat Levkookenhart püschert."
"Och" seggt se, " ich schenk dat Oma, de stippt sowie so alln´s in´n Kaffee.

Up Koppel müssen wie Tauföhren. Dat wör so, det Korn wür mit een Selbstbinner affmeiht, för denn Selbstbinner wören Veer. Peer, een Kerl set op den Selbstbinner, un wi Jungs seeten op dat Peerd achtern links. Ut den Selbstbinner kämen achter de Garben rut, dortüm Selbstbinner. De Garben würden ophockt, na baben, dormit se aufdrögen kunnen. Denn würden de Garben opstackt. Twee Kerls mit lange Forken, un twee Deerns op den Wagen.

'Dormit de Garben ook fastlegen bet na den Döschplatz, wo de Düschkasten stünn, wür dor een Rep röbersmeten, un mit een Haspel achten ann den Wagen fasttreckt.

Dunnemals ist uns dat mit  10-12 Johr nich so upfulln, wat de Kerls, wenn wi ünnen an de Koppel den Wagen full harrn, ook op denn Wagen kröpen, wat dat woll tau bedüden harr. Hür weet ick, dat wackeln funn denn Wagen käm nich blot fun den uneben Koppel, unde roden Gesichter, un de verstruppelten Deerns wör nich de Wind de Sünn.

Wat hebbt wi und dunnemals all üm Deerns kümmert.

Öllich Abbels orrer Plumklauen wör wat Reelles. Dör wör noch enn Deertn, de dref sick geern mit Jungs rüm. Op een mol schull se een Kind kriegen, se har dree Jungs angeben, dee ass Vadder in Frag kämen. As de Richter see bu frag, wer dann wohl de Vadder si kunn, seggt se, " Herr Gerich, holln se mol denn Finger an een Kreissag de lööpt un seggen se mi mol, weke Tähn se to eerst ritz hett."

De Dree harren sik afmookt, wi seggt, wi sünd all de Vadders. Dat Gerich röp na Alphabeet dee Jungs rin, toeirst den Korl A..., "Geven se der Vadderschaff tau? " " Jo, Herr Gerich." "Gerrichsdeener, we hebbt een Vadder, de annern könnt na Huus geahn."

Beet tau nächst Mol

ju Willi

Versicherung

Min leewe Herr vun de Versicherung so schull ick för min Fründ schreiven.

Ick harr mi mit min Fründ Karl tau`n Angeln veraffred. Bi Tied morgens Klock fief. He käm nich, bi sein Frau anraupen, mit denn Ackerschnacker, Korl harr een Unfall un ligt in Krankenhuus!! Woso dat denn ? För man sülben henn, Ratzborg Stuv 2010.

Ich hen na Ratzborg. Na dat Angeln. Man se de ut.  Arm in Gips, Been in Gips, keen Tähn an de Öberkannt vun sein Mulwark, een Ohr harrn se em all anneiht.  De Kopp harr wull ook wat affkreegen ( Verband üm)

"Wenn du nich lachen deist, vertell ick di dat." "Na, denn man los...."

Korl: " Ick harr noch Tegelsteen up min Stallböhn un wull mi dormit son Grillbrunnen buken. Rup up dem Stallböhn, een Balken gaut fastmakt, geründlich bünn ick jo. De Balken kek so halbven Meter ut de Dör von den Stallböhn rut. An den Enn vun dat Seil heffick een olle Kantüffelkist gaut fastbunnen.

Ick rupp na den Böhn un de Kist mit Tegelsteen vullpackt. Weder rünner un, dat Seil losmokt.

Nu wör de Kist mit de Steen sworer as ick un sust na ünnen, harr man loslaten un wörtau Siet sprung, leg ick nich hier. Öber wat ick fastholl, dat holl ick fast. Up halben Wech begegen de Kist un ick uns,  Arm braken.
Ick suss na baben, un knall mit min Dötz gegen de Rull, Kopf kaputt.
De Kist haut up de Eer un den Fautboden vun de Kist güng twei. Nu wör ick wedder sworer aus de Kist un de susst na baben, Beenbruch as wi uns wedder uphalven Wech dröpen.
För Schreck heff ich dat Seil loslaten un na baben keeken. De Rest vun de Kist haut mi up dat Mul un de Tähn rut.
Een Ohr wörr woll ok dorbi affreten."

"Du Korl, ick mut mol flink up den Kloo." Ick harr em doch verspraken, nich to lachen.

As ick wedder in de Stuv käm, seggt Korl : "Schriev man noch, wenn se allns gaut reguliert, willick in`t Dörp Reklame maken, wenn nich snack ick dor öber"

Swattslachten, Hingstenbuer, un Smöken

Moin, moin leewe Lüd

Swattslachten...

Glieks na de Kriegstieden, wür dat Veihwark tellt, wiel de Lüd up dat Land för de Lüd in de Stadt Levensmittel affgeben schulln. Wer dat nich so rech wulln, gev eenmol weniger Veih an, un denn wür bie Nach und Nebel dat tweete Swien slacht.

Eenmol heff ick in de Schaul vertellt, wie hebbt man Swien slacht un dat harr man twee Köpp un twe Sterten, ätsch un dien man nich....

Onkel Gustav ( Gustav Wiebke) ut Sahms wör de Huusslachter. Na dat Kapuutmoken bie 3-4 Swien in Dörp, un jedesmol geiv dat Köm un Bier, mit Fohrrad na Huus, oh Mann, oh Mann, wie offen hett dat olle Fohrrad em affsmeten.

Sommertied wörn de Huusslachter merstens Steensetter. All de Steemuern rundüm, ook de Muer üm de Kark in Sahms stammen all  fun "Onkel Gustav". Up Lanken sünd de Grundmuern fun den Kauhstall ook fun de Steensetters upsett.

Eenmol wör Omkel Gustav wedder bi´t Steenkloppn, wie Jungs käm tau, "Na, wollt ju ook mol?" fragt he " Oh, jo, her mit det Hammer." Un wat hebt wie koppt. "Na, lat mi mol" seggt Onkel Gustav un rummst wör de Steen upklövt. " Na, ju harrn em woll all een Sprung bibröcht" segt he un grien.

Hingstenbuer...

Wenn een Stut rossig wör up Lanken, müss se forts na enn Hingst henn, woher schullen woll sünst de Fahlen kamen?  Also...wi Jungs na Tramm hen, na denn Hingstenbuer mit de rossige Stut. Wenn wie de Stut affgeben harrn, müssen wie achtern Tun henn, taukieken geiv dat nich.

Up eenmool käm een Jung ut Tramm un segt to us : " Wöllt jü mol seihn, wo dat Brett in Tun los ist?" ...un ob wie wullen. So harrn wie all unsen Spoos. Aber...vertellt hebbt wi to Huus nix, wegen dat Fellfull.

Smöken...

Een ollichen Jung smökt mit 12-15 Johr, seggen de Groten. Öber woher de Zigaretten un de Rietsticken nehmen?
Rietsticken kanns je lich  irgendwo "finnen", öber Zigartten? Automaten geivt dat jo noch nich, blot Mudder Heitmann, mit ehren Stubenloden in de Snitterkasern.

Öberhaupt geiv dat solang as ick denken kann, op Lanken irgenwo een Stubenloden. Toeirst Willi Otte in den Sweitzerkaten, Schauheften mit Holt in Papier un den Dinte verlöp. Nahher haar de Frau vun "Meister Glönich" (Smeermeister, Erich Haack) , so`n  Laden. Ook haarn wie up Lanken een Postamt, Frau Stahmer.

Gut Lanken über Hamburg-Bergedorf wör de Postanschrift, Posleitthalen geiv dat noch nich. Een Smitt in de Kohlschün, een Stellmaker ook in de Kohlschün, dort wo de Finster vergittert sünd, nich ween denn Stellmaker, ne de Bundeswehr harr dorin ehr Waffenwarkstädt.

Up Lanken geiv dat ook  een Frisör, Onkel Robert, mit sein Hoorklipp. Wenn he käm, reiten wie Gören am leevsten ut, wat dat olle Ding so ziepn dä. Snitt he de Hoor orrer ritt he se ut, hebbt wi mänichmol fragt.

Torüch taun Smöken, dat gevt sechs Zigaretten för 30 Pennig, also een groten Brauder losschickt, he kreegt een aff, de Rest wör för us. Dormit Mudder nix rüken dä.....hauch mi mol an...hebbt wi uns Muelwark mit den Rinn fun den Hollunder insmeert. Pfui Dübel, öber sünnst geev dat enn Fellfull.

Zigarren hebbt wie ook probert, an Ahrnbeier ( Erntedankfest), fun dat Fest nächstmol mehr. Wie Görn dörfen bet Klock tein up denn Saal bliewen an Ahrnbeier. De Danzsaal wör gegenüber fun denn Spieker. Bevör wie na Huus müssen, hett een fun uns Bengels ganz heemlich datt Finster up kipp stellt. Nächsten Morgen legen de Ollen in suer. Wie dörch dat Finster rinn un erstmol ünnersöcht, wat denn wull dör so rümlegt.
De een fünn een Geldstück, rin in de Tasch, de Piep fun denn ollen...Pssstt. Keen Namen. Un denn de Restzigarn fun Herrn vun Oe..... Rietsticken wörn ook  noch dor ünner een Disch. Zigarrnstummel ansteken un pafft. " Du müs öllich dörchtrecken, up Lung" meent Fründ Heino. Dat wör nich so gaut, de oll Zigarr har een döchslannen Wirkung. Sonn Schiet.
Nie wedder Zigarrnsmöken.

Öberhaup dat smöken, wat`n Schiet, hefft doch sülben bet to 60 Zigaretten an Dach smökt. Uns Grotvadder Thomsen, hett in de slecht Tied Toback sülms anbuut un denn ook mol mit Kartoffelkruut verlängert. Not maakt eben erfinnerisch.

Bet denn Tschüß

juch Willi

Vun een windigen Vertreter un een "Dummen Buern"

Gift dat uns doch nich ( Tau mine Tied geift dat ünner 5000 Vertreter blots twei öllige), ick weit bet hüt nich, wokein de tweete wör!!

Trüch tau de Beiden.
Dat wör so üm düsse Tied, vör Wiehnachtan, de Vertreter süht, wie de Hund vun den `n Buern mit de Zeitung in Muul int Huus verswinnt. Fang dat plietsch an, seggt  hei tau sick, den ward dat een gaudes Geschäft!!

"Moin, Buer"  "Moin, na hest wat tau Wiehnachten mitbröcht?"
"Nich direkt, aber wenn ick jüst den Hund mut de Zeitung seihn heff, füll mi de Schaulfründ in Bremen in" " Wat is mit em?"
"Hei hett een Hunnschaul. Dat is in Naberdörp ook.Öber keen Sprakschaul" 
" Wat een Sprakschaul?? Dat givt dat doch nich"
"Doch dat is doch een Münsterlanner? Jo Philax het he, Klor geiht dat. Dien Bürgermeester het doch enn Schäperhund? Jo! Nee, de is tau blöd. Nich de Bürgermeester, sien Hund."
"Un wat kost dat?"
" Na, so üm de Dusend Mark müßt wohl reken, je na dem wie hei lernen deiht."
"Mudder wat meinst du, jo wenn wie dannig de eenzieg sünd de een Hund hebt de snacken kann."
De Knech Chrischan grient sick een. Na denn mal los.

Na veer Weeken röpt de Buer de Knech, Chrischan, ick weit all, de Philax und de Sprakschaul in Bremen!
"Jo föhr maol henn un kiek na em." Gaud. Raup öber glieks an, wat los is. Gaud.
"Na, Vertreter wo is de Hund??"
" Wat meenst, den heff ich verköft, hier hest de Hälft un vunde Dusend ook. Öber verad mie nich!!"
"Buer hier is Chrischan" 
"Jo, wat ist mit Filax? Kann he snaken?"
"Lat mi vertellen: Hei het gaud lernt, öber bi de Prüfung wör hei so nervös, hett de Been haben un den Vörsitter vun de Kommischion ant Been pißt!! Nasitten, schall he nochmal de Prüfung maken, jo, kost öber fiefhunnert Mark."
"Gaud, öberwies ick di, öber dat dat dütmol klappt."
"Klor, Buer."

Naberslüd kamt all tau èn Koffie. Chrischan kümmt mit Philax vun de Hunnschaul, gift ook een Buddel Sluck!! Un de Buer fangt Chrischan all an de Hoffinfahrt aff.
"Wo is de Hund, wedder dörchfullen??"
"Ne, bestahn `n as Best! He snackt as son Avkat, de Lüüd hebt bloß so staunt."
"Ja, wo is he denn?"
"As wie dörch denn Holwech güngen, fragt he mi: Segg mol, Chrischan geiht de Bur jümmer noch mit de Kökschen tau Bett?"
"Un wat hest du mokt?"
"Een för den Kopp un inbuddele."

"Hest gaud mokt, hier hest nochmol een Fuffi, öber hol dat Muul"

Nix nieges up`n Hoff

Dat wör tau de Tied as de Graf Bernsdörp, een Ur-Ur-Ur Grotvadder vun de hütigen ( wo sünd de blot affblewen?) mit un Wagen na`n Bahnhoff föhrt is.

" Spann üm Klock een an, min Toch föhrt viertel nah twee, ick will na Bremen, min Brauder besoken."
" As Herr Graf befählen, Klock een anspannen."

Up de Fohrt na Böken/Bahnhoff.
"Jehann"
" Herr Graf befählen"
" Hest du all een Wahlzettel?"
" Jawoll, Herr Graf, ick heff mi düttmol een vun de SPD halt, denn ward vun een Sort nich toveel"
" Büst du noch klauk in`n Kopp? Bi uns upp`n Hoff ward Zentrum wählt un dormit basta!"
" Jawoll, Herr Graf, ick tusch em üm."Am Bahnhoff ankamen: " Hüt in 14 Dag büst wedder dor. Sülbe Tied."

In 14 Dag:
" Gauden Dag Herr Graf."
" Dag Jehann."
" Na, hest denn Wahlschien umtuscht?"
" Jawoll, Herr Graf."
" Watt hest mit denn ollen makt?"
" Dor heff ick Chrischen Manshardt mit anscheeten, de wüst noch nich, dat man keen SPD wählen dörf. Oh nee, oh nee, wenn de Minsch dat kriegt, denn taueist in´n Kopp un blivt de meist ook sitten, so as bi di, as Herr Graf befählen."

" Watt gift nieges up`n Hoff?"
" Nix Nieges, Herr Graf."
" Blots de Jachthunnen sünd beten unruhig."
" Unruhig, woso dat denn?"
" Jo, ick heff se in denn Swienstall sparrt, weil de Hunnenzwieger twei is."
" Wie is dat denn passert?"
" As de Schün afbrennt is, is de Giebel up denn Hunnenzwieger fullen."
" De Schün affbrennt? wie is dat den kamen?
" Dat Füer vun uns Herrehuus is up de Schün öbersprungen."
" Wann is denn dat passert?"
" Letzten Mittwoch, as de ehr Fruu mit den Verwalter un de Kaas affhaut is. Oh nee, oh nee watt een Malöhr."
" Wie is dat Füer in`t Herrenhuus denn anfingen?"
" Ehr Brauder is up`n Heuböhn mi een Kerz rumlöpen, he hett wat söcht."
" Wör he denn wedder besapen?"
" Na klor, wör he wedder besapen, ick heff doch almal
seggt : NIX NIEGES UP`N HOFF !! "

Opa sengt sick den Moors an

Düsse Geschicht wör ook up Lanken vertellt. Anner Gemeen reklamiert de ook för sick, lustig is de up jeden Fall, nich för Opa. 

Dat müt so Anfang de Föftiger Johren west wesen....
Opa un Oma Prischut wörn as Gastarbeter/ dunnemals heten de Zwangsarbeter,  na Dütschland kamen. Opa kunn benah alles, wat dat Handwark bedrapen dä. Se wohnen in de olle Wehrmachtsbarak dormit se nicht jümmers bi Snei un Frost na "Tante Meier" hinlopn möten.

Jo dat wö dunnemals so. Pudelmütz, Mantel an, de LN ünnern Arm, Handuhl mit Sneifegen, also sonne lütte Weltreis (30 Meter von Huus). Nich wie hüt, scheun warm un Zeitungslesen!

Dorüm harr Opa Prischut sick an de Barack ein Anbu makt. Waderammers stünnen door un ook ein Klo mit Baben de Brill un dörünner een Goldammer. Dor bruk Winderdags keen mehr den Moors afffreern.

Oma un Opa ehr Kinner beseuken de beiden aff un to un vertellen jüm oftmals von den neegsten Stand von de Technik  un watt se sick allens anschafft harrn.  Mol vertellten se vun ehren "Fondue- Apparat" , den se sick köfft harrn un wo scheun dat weer un so kommodig. Dat een den ganzen Avend davörsitten kunn, sick wat vertellen un`n Glas Wien dorto drinken kunn. Also `n feine Saak. So harrn se de oolen Lüüd neeschscherig mokt un to Wiehnachten loten se sick nu vun de Kinner so`n Ding schenken. Se harrn allen mitbröcht, den Pott, den Ünnersatt, de Spritlamp, Töller, Gabels, Fett, Sprit undsogor een Buddel Wien. Bevor se güngen, harrn se ehre Öllern genau verkloort, wo de Saak funkschoneern dä.

Nun wollen Oma und Opa dat glieks Silvester utprobeern.
Opa fung an un mookt den Apparat klar. He füll de Spritlampe op un dä dat Fett in den Pott. Oma deckt den Disch, steekt de Lichter an un mokt de Boddel Wien op. De beiden Ollen haarn sick dat so richtig kommodig mookt. Un dat güng ja ok allens ganz good, bit Opa sick mol so´n beten tüffelig anstellen dä.
Em weer en Stück Fleesch von de Gabel fullen un in dat Fett rin. He angel un kreeg dat Fleesch nich to faaten. Dor leg he de Gabel hen un lang mit de Finger in dat Fett. 
Nu wer wat los. Opa brüll up, reet mit de Hand den Pott vun den Ünnersaat un jaul as so´n verleevten Kooter, den siene Bruut utbüxt is. He danzt up een  Been dör de Stuuv as de Kinner bien Hinkepott speelen.

Mit de Gemeudlichkeit haar dat nu een Enn. Opa reet Husdöör op, un aff güng dat no´n Doktor. Wie Opa nu weg weer, mook Oma eerstmool Inventur: Vun Disch weer de Politur in Ammer, de Deck, de Stohl un de Teppich weern full Fettplacken. Een Glück, dat dat Öl keen Füer fungen harr.  Anners weer vielleicht noch de ganze Kaat afffackelt.....

Vun Fondue harr Oma de Nees bit bobenhen full un so kippt se dat hitte Fett mitsamt Fleesch un Sprit in`n Goldhammer. Just as se sick een beten verpuusten wull, keem Opa na Huus.De ganze Hand haar´n se em verbunnen un gegen de Wehdag harr een Sprütt kregen.

De Schreck weer Opa woll so´n beten op den Magen slaagen, denn mit een Mol most he ut de Büx. He haar`n Barg Last dormit, de Büx daal to trecken. Avers he kreeg dat trecht. Denn fummel he mit sien heele Poot sien Smöktüüg ut de Tasch. Mit de Piep mang de Tähn, den Tabaksbüdel twischen de Been un de Rietsticken ünnern Arm kreeg he sien Knösel to´n Dampen. Denn smeet he den brennenden Rietsticken twischen siene Been dörch, an den Spaaßmooker vörbi, in den Goldammer.

" Rumms"sä dat un een Stichflamm schött ut den Ammer rut un versengelt Opa den Achtersten un noch wat mehr. Opa brüll as wenn he affsteeken weer. He sprüng hoch vun sien Thron un ruut ut de Döör. Sien Hemdslippen brennen lichterloh. Oma sä sien Achtersten so schier ut wien affblöckert Entenmors.

De Doktor schick em in`t Krankenhuus un dor hebbt se em dat Fohrgestell so bepolstert, datt he sick 14 Doog nich krumm moken kunn. De meiste Tied dach he op´n Buuk doröber na, woso de Goldammer explodeeren kunn. Naher harr Oma em alln´s vertellt un de Fondue-Apparat steiht nu op´n Spitzböön.

Moin leewe Lüd, dor bün ick wedder !!

Hüt givt een lüttje Geschicht vun denn Schaulstieg/Kirchenstieg, twüschen Lanken und Sahms un een defftigen Sluß.
Un wenn de Bullen/Köh rutkammt.

Twüschen denn ollen Spieker un de hütige Biogasanlach up halven Wech güng de Stieg öber de Koppel Nr 9, de Beek un denn Möllerbarg, wider twüschen de beiden Fischdieken an de 207 bet na denn ollen Buernhoff ( früher Grube de beiden Buern würden na denn Krieg up Lankner Land ansiedelt) un käm an den ollen Fülsterkaten ( hüt Steinaupension) up denn Sahmserwech wedder achtern Knick rut. Beför Du na de olle Schau hennkamen büst, geivt datt an dat Pastorat noch een Diek, wo de Steinau dörchlopen is. Gaud taun Islopen.
Up denn Möllerbarg wör in frühere Johrn een Windmöhl ( wet ick nich mehr /75)

Dat Wahnhus ( Bild mit de Familie Landgraf. Hei wör Smitt up Lanken) fun de Möhl ler stünn noch bet in de föftiger Johrn dat Wahnhus. Dat Backhuus is in denn lütten Wold ist hüt noch tau seihn, dor güng ook de Schaulstieg vörbi.

Wenn wie in`n Sommers ( un datt wörn noch Sommers mit Hundsdach, Gewitter un so), vun de Schaul de 3km na Lanken müssen harn wie olliche Dööst. Bi de Pump an dat Mölllerhuus geivt datt jümmer noch een olligen Schluck Water.

Dat Water müß jo ook weder rut. Mien Schaulfründ Erich, hüng jümmer sin Ranzen an´n Tun un lett datt Water aff in Oma S. ehr Blaumenbeet.

Een Gdach erwischt se em. "Erich noch eemol un ich hal dat grote Brotmetz un zack aff is he."
"Hö hö, mackst du doch ninch."

 Een Woch löter Erich kreegt em wedder rut un Oma S. käm mit datt Brotmetz.
"So, ick heff die datt seggt."
"Och Oma," seggt Erich, "wenn dat öllich mak is, ick heff datt bi min Schweter sehr, denn süht ganz gaut ut!!"

 

Nun  vun de Köh un Bullen un " Bauer sucht Frau"

In Fröhjohr kämen taueist de Bullen rut. Een Halfstarken, een 3 Jöhrschen un een ollen Gandenbrotbull. 

De Halfstarken snüffelt in de Luft, " He, ick glöv de Starken kamt?"
De 3 Jöhrsche " Oha, de Starken kamt"
De Oll " Lat uns man achtern Knick gahn, viellicht seht se uns nich!"

"Bauer sucht Frau" geiv datt ok all tau uns Tied as Halfstarken.
In uns Naberdörp ( Sahms?) harr sick een olln Junggesell eene " Lischen ut de Stadt"  inlodt. Se goht öber de Wischen, up eenmol seiht se wi de Bull sein "Bullenarbeit" mokt!

"Oh, " seggt he, " dat mücht ick nu ook gern."
" Was willst Du?"
" Dat watt de Bull nu mookt, dat wör fein!"
" Willst Du das ganz bestimmt?"
"Jo"
" Dann mach doch endlich, kannst Du doch, sind doch deine Kühe."

Vun all so`n Hochtieden

Bi uns up´n Dörp würr nich blots düchtig arbeit, ne ok düchtig fiert. 

De Hochtieden harrn dat so in sick. För de Hochtied müst jo eistmol een Bruut söken.
Nix wie henn na dat Danzvergnögen.
T.B. Deernsmusik in Meusen (Möhnsen)

Taueist mit Fohrrad, löter mit´n Mofa. As Verstärkung ( hüt heit dat wull Bodygard) hern wie poor Schweitzers (Melker) vun Lanken mitnahmen.

De harrn nich soväl in´n Kopp, aber düchtig wat in de Arms. Watt een Wunner, müssen de doch morgens un abends so ca 20 Köh melken.

Deernmusik, wör ok een Schlägerie? Ne, denn wör ok nix los. Up een mol kloppt mi een up de Schuller, " Du vun Lanken, wie könnt uns Höhner sübst perrn!"
"Denn makt jü datt woll nich öllich."
"Du kriechst gliek watt an´tn Mull."
"So, meenst du ? Kiek mol de Schweitzers" " Wecke Schweitzers?"

Ach, du Schiet, de wörrn all na Huus, de müssen doch kloch veer hoch. Schiss haarn wi nich, öber Loopen kunn wi fix........

Anfangen deit jo allens mit de Gröne Hochtied. 

Männichmol wör de Buuk jo all beten Dicker ( Also all höchst Tied) An`n annern morgen na de Hochtiedsnach, haut se em in de Rippen.
"Watt, watt is?"
"Watt is? watt is, stah up kak Koffie, orrer kanst datt ok nich?!"

Mänichmol hölt so een heiraten jo ewig, so as man süht bi min Fruu all 54 Johr.

Bi mi ok!!!

 

Silberne Hochtied:

Se wullen tau Bett, as de letzten Gäst nu endlich gahn sünd.
Se:" Schatz, hest mi ok all mol bedragen?"
He druckst rüm : " Dat wet ich nich so genau."
Se:" Wat schall datt denn heiten?"
He:" Wi wörn mol up de NORLA un an anner morgen harr ick son lütten Lorbeerkranz üm denn Spoßmoker. Entweder heff ich een Pries gewunnen, orrer de Kumpels hebbt sich enn Spaß mokt.
 

He: "Un du?"
Se: "Naja, ich heff jümmers een Ei trüchlecht."
He:  " So, ich heff mi all wunnert, öber de drei Eier in de Schuflad as ick watt söcht hefft."
Se: " Man, bloß dreimol in 25 Johr, is jo ok nich all tofähl."
He: " Un wat ist mit de 75,- DM?"
Se: " Du ollen Dussel!!! Ick mütt de Eier jo ok mol verköpen!"

 

Golden Hochtied:

Opa wör all nich mehr gaud tau Faud, Oma hörr all nich mehr gaud.
He: " Oma, weist watt?"
Se: " Nee?"
He: " Tau uns golden Hochtied verreist we."
Se: " Gaud, wohenn?"
He: " Na Paris, sör wor ick mol as Monteur. Denn wenn wie all de inlodt, de wie inloden möten, dann freet de uns de Hoor vu´n Kopp und se bringt nichnmol half soveel mit, se eeten un supen daut."

Paris Hauptbahnhoff:
He: " Mudder, du blifst bi de Koffers, ick kiek mol na een Taxifoehrer de Düütsch kann."
Taxifoehrer: " Madam, Misjöh, woher Wie kommen aus Teuschland?"
He: " Dicht bei Hamburg."
Taxifoehrer: " Direktemang?"
He: " Nee, bie Swattenbeek."
Taxifoehrer: " Direktemang Swattenbeek?"
Se: " Segg en doch, datt wi ut Sahms kamt."
Taxifoehrer: " Sahms n...?"
He: " Sahms??!!"
Taxifoehrer: " Ui, ui ui.... Sahms?! Als junger Fußballäär isch war dort. Da isch habe den schlechtesten Sex in mein Läben gehabt."
Se: " Watt hett he seggt?"
He: " Hei kennt di vun fröher!"

Vun Kraugs un hübsche Deerns

Letzmol heff ick öber de Hochtieden vertellt, wie seggt uns Mudder jümmer.
Tau`n Heiraten gehört twei, een Mannsminsch uns een Fruunsminsch.

So wör dat mol, hüt givt datt jo Ehe für Alle. Ich heff hört, Fiete will nu bald sien Perd heiraten!!!

Wo finds du een Bruut, klor in´n Kraug bi Danzmusik. Dat geivt tau mien Halvstarkentied benah in jeden Dörp een orrer mehr Gaswirtschaften.
In Elmhoss wör Oma Schlichting, de gröne Kranz an de B207 dor wör ok noch een Tanksted mit de Hand tauen pumpen. Nich soveel Sorten as hüt, Diesel, Benzin un Gemisch för dat Moped müsst du sübst maken.

Un löter Laden Funk, de harr ik een Tanksted, wo väl sapen wür, wür ik veel tankt. Wo nu de lütt Beckerloden is.

Ulli Waga zum Halbmond midden in`t Dörp... Oh watt hebt wie dor fieert, benah jeden Mand eene. Min Königsball heff ik ok dor fiert, wat enn Wunner, wör Ulli doch min Adjudamt.

Eenmol köm son Reporter vun den Sterm, he wull uns Dörpdussels mol zeigen, wo dat langgeiht. Wettn üm een Runn Bonekamp, wer toletzt de Buddel henstellt müt betalen.

Der Stermmisch süpt gans flink ut un stell de Buddel henn un grient sich een. Wie hebt lansam utdrunken un de Buddel henleggt, wat hebbt wie lacht, de Kerl betal, hau aff un käm sobald nich wedder.

In Kraug güng dat jümmer beten langer. De Frauu schimpft Kloch twölf genausso wie Klock een.
Löter harr de dicken Willi den Kraug ümbenennt Elmenhorster Hof. Un wat kämen dor Busse mit Verkopsfahrten, Kackpütt, Wolldecken un Wunnermittel gegen un för allens. Dor wör jümmer Leben in Elmhoss.

Dann käm RADE un dreimol is de Kraug anstekt woren, biet drüttenmol het dat endlich klappt. "Technischen Defekt" un nu staht dor poor feine Hüs.

Bi Oma Schlichting wör ok een Danzsaal. Nich so as in Hamborg, nee dör wör lange Breder tohopen schaben,
Nagels dörch, Rutschmittel up un glieks flutsch dat. In Winter wör dor noch een groten Kachelaben.

De Gesangvereen vun 1948 het dor öft un okTheoter upföhrt, eenmol wör ick August der Ehestifter.
De Fruuns hebbt dat Singen un de Kerls de Stimm ölt.

Füerwehrball, Deernsmusik un Rindrieden un de Sängerball hebt dor stattfunnen.Un wi Görn harn dor ok alle Johrn un Kinnerfest. Un Maskera för Grot un Lütt.

Den´n Kraug gegeöber, wo hüt dat Füerwehrhuus is, wör de Snurrerschuppen, dor hebt de Landstriker/Monarchen in pennt.

Achtern Schuppen wör een Jauchegraben, de Monarchen müssen jo ok mol ut de Büx. Full mol een Dunkopp in denn Graben, hett Oma Schlichting em wedder mit Woter rein mokt.

Ok schall Oma Schlichting dat Grotgeld jümmers ünner dat Strumpband klemmt hebben, wat de Lüüd nich allens vun Quatsch vertellt!?

Mit de Hygähne harrn de datt in Dörp ok nich so. Käm mol Piependocker na een olle Fruu de den Faut verstukt harr, uns eggt, treck denn anner Strump ok mol ut. Oh Herr Doktor dor bün ick gornich up richt. Watt een Quatsch in Winter de Fööt waschen, de Schiet warmt doch mit.

In Sahms wör/is de Kraug vun Adden, fröher wor dor Klien un Jensen ( haarn de een hübsche Dochter, Mann Oh Mann) Donnersdag wör jümmer Kraugdag. Den kämen de Jagdpächters un poor Buuern. Un anner Klauckschieters. Lustig wör dat jümmer, eenma harr Walter wett, in fief Minuten bünn ick mit een Farken hier, un Walter hett de Wett gewunnen.

Dör wör een fasten Saal bi, für den Schüttenball, Maskerad, Füerwehrball un dat Fautballtunier wör jümmer noch danzt us sapen. Un natürlich een Bruut söcht.

Eenmol wör dor een Kino mit dat Reisekino, blots jümmer wenn de Burn Holt sagt orrer Busch hackt hebbt, flögt de Sicherung rut. De Förführer seggt det mi Leed, öber Mercedes hat dat Autorennen gewunnen.

In Kankelau wör de Kraug vun Gustav Prehn ( ok ne hübsche Deern) Dor lopt nu de Peer in de Kurv. Gustav kunn ok düchtig de Wohrheet verdreihen, wenn öber een ment, Gustav dat is doch woll lagen, den smeit he em rut. Ick un leigen?

He güng ok as Husslachter öber de Dörper, wenn een  Klauckschieter käm, seggt Gustav, du stick em mol dien Finger in`n Moors denn lacht he sich dot un ick bruk em nich tau steken.

Eenmol schall twüschen Schlachten un Kapuutmaken fähl Tied vörgähnen sin bi Köm un Beer un Versper, un datt Swien hett all wedder in Mest wöhlt, wör wull gornisch richtig dot! Gerücht !! Doch nich bi Gustav.

Wo de henhaut un hensteken hett bleivt kein Swie an´t Leben.

 

Bet taun nächstmol ju Willi

De anner Dörpen sien Kraug

Moin moin leewe Lüüd dor bün ick weder.

Wo wör ick stahn bleven?
Ach ja in´n Kraug in Kankelau. Ja de oll Alzheimer.

Drapt sich twee Demente: " Ick kenn die ganz genau, wo hest du man noch?" 
De anner grient, " Un bet wann müs du dat weiten?"

In Groten Pampau wör ok een Kraug vun Agust Külls. Har ok ne hübsche Dochter, markst Müüs?
De Danzsaal har woll de eiste DISCO hier in de Gegend. Seggen de Ollen, nu sünd de ganz verrückt worr´n, nu danzt se na Musik vun een Plattenspeeler un een Mannsminsch leggt de Schallplatten up.

In Talkau geivt dat den Kraug von Dieter Flint, eigentlich wö hei jo bi de Post, een Danzsaal geivt dat ok.

Eenmol harr ik dor een Deern klor mokt. "Dor dat Finster bi den´n Burn, dor slap ick, ick töf up di."
Na Middernach nix wi henn. Wat een Malheur, bi Mondschien keken twee lütje un twee grot swatte Föt ut datt Bett. So´n Schiet "BESETZT"

In Fuhlenhagen bi Betty Stahmer, dor wör ok een Danzsal up de Deel, dor wör ok de Fautbörn utleggt. Annertied stünnen de Wagen un de Trecker up de Deel. Dor geivt dat keen Dische un Stöhl up´n Saal. Ne, dor seiten de Kerl und de Deerns sick up de  Bänk gegenöber. Güng de Danz los, störken de Deerns un Jungs up einanner los as bi AMARICAN FOOTBALL. Wer tau langsam wör, kreegt kein aff.

De Kuh vun nebenan habt ok mol gegen de Dör knattert, wö eben Landluft.

In Fuhlenhagen geivt dat noch lange Johrn Frunsmusik, mit Ümtog dörcht Dörp un Lothar Wachholz as de MANAGER vörwech.

In Mönsen wör de Kraug bi de Krügerball mit Danzsaal un Gaststuv dorbi. 

Vun Lanken harrn wi uns Fohrräd als glieks an Dörpingang achtern Knick leggt, kun jo mol sein, dat wi utkniepen müssen.
Un richtig, so gegen Midedernach, klopp mi een up de Schuller, :" Du ut Lanken, wie könnt uns Höhner sülben perrn."
"Den makt dat doch ok, öber öllich."
Glieks givt watt att Muul. Schiß haarn wie nich, öber lopen kunnen wie fix.

Uns Räd leegen jo achtern Knick, dachten wi, öber de Möhnsener harm dat woll spitzkreegen, de Räd wörrn wech.
Lop du  mol na Lanken, wenn een poor böse Jungs achter die her sünd.

Bi dat nächste Fautballspiel gegen Borussia Möhnsen wö alls wedder vergeten un de Fohrräd harrn wir allang gegen een Kasten Beer utlöst. Nahdregen wör nich.

In Havkost wör un is Kraug vun Höltig, wat hebbt wi dor all lustig fiert. Kunst jo ok fix na Lanken aff hauen, wennt brenzlich wör.
Öberhaup een Musik ohn Schlägerei wör selten, allerdings ohn Metz un Schlagring un so, neee eenfach mit de Fußt wek up de Ogen. (Du hest so wunnerscheune blage Oogen.) 
Wörn jü tau Danz, wör wat los, jo, wör Schlägeri, ne, denn wör ok nix los.

In Grabau wör de Kraug von Harders, de Oll mokt jümmr an Vadderdag een düchtigen stiefen Eiergrog, dat di Fohhräd di affsmeten.

In Rausborg (Roseburg) har Herbert dat seggen, denn Kruag givt dat hüt ok noch, drütt Generation.
Lustig wör dat jümmer för Herbert.

n Fitzen güng dat ähnlich.
Ick raup bi Erich an, " Du, hier sitt een Hupen, de di Tau denn Schüttenkönig gratuleert, ich gev för di een ut."

"Nächstmol, ich krig noch Eenuntwintigföftig vun die, wegen de Runn as Schüttenkönig.Giv man Fievuntwinting, stimmt so."

 

Bet taun nächsten Mol

Ju Willi

Dannenboom köpen

Moin leewe Lüud, dor bün ick wedder

Hüt geiht dat ganz aktuell üm de Dannenboom köpen.

De Geschicht hett mi mien Fründ Kuddel vertellt, he het dat nich so mit dat Schriewen.

He mag Dannboom tau un tau gern lieden, öber noch mal een köpen? Ümt Verrecken nich, den leber 14 Dag Grünkohl. 
Sin Fehler wör, he güng alleen, ohn sin Fruu na denn Dannboom-Markt. 

Dor wör wör een lüttje Frau mit klamme Finger un een rode Nääs.

"Na, der Herr, een Dannboom köpen?"
"Ja, wat den sünst, wat anners hebbt se jo nich."

Dat durt keen fief Minuten, dor harr Kuddel al een statschen Boom, dor kunnst du statschen Boom tau seggen, meint he.

He käm just in de Döör rin, de ganze Blaas wör versammlt, sin Familje, Swiegermudder, Tante Anna und Ukel Jochen, de käm meist wegen den Kömbuddel.
"Man was ist das den für ein Boom? Der ist ja viel zu lütt, hat ja keine ordentliche Krone, der is ja wie son´n Abendkleid, was oben fehlt is unten zuviel."

Swigermudder seggt gornix, se kek em blots an.
De Blick het " UMTUSCHEN"

En gauden Kerl is Kuddel jo man, weke seggt ok he wör een Troddel.
He henn na den Fruu mit de rede Näs. Kuddel het fief Groschen extra in de Hand drückt.

Ober dit mol harr he een Boom dor kunnst Goliath tau seggen. Se kloppen em up de Schuller un eien em  de Backen, dacht he. Anscheeten.
"Mein Gott, wo willst den mit das Riesending hin? Der stößt ja anne Decke."

Wo kunnen de tau sin statschen Dannenboom Riesending seggen. Em legt all wat up de Tung, öber sine gaude Künnerstüv, un denn tau Wiehnachten, he verknep sich dat.

Sein Swigermudder seggt nix, öber ehr Blick seggt allens,
" Büßt du noch nich wech?"!!!!

"Veehrte Frau Tannengrün," seggt he tau de Fruu mit de rode Nääs, "ick kam nu all taun drüttenmal, helpt se mi een Boom tau finnen, de min Familje gefallt?"
Wedder fiv Groschen extra, äber dütmol harr he een Boom den besten up de Welt, dacht Kuddel.

Sin Mantel wör all so smerig, dor kunnst an fastbacken, un  Hannen harr he as son Sotje.
"Och man der hat ja Löcher, na wenn man oben etwas wegnimmt, das unten ansetzt, die Seite mit das Loch nach de Heizung dreht, die annern Löcher mit Watte un Engelshaar ausfüllt, kann er zur Not gehen. Dreh ihn man mal`n büschen."

Kuddel stigt up een Stauhl un dreiht em, dormit een jeder sein Sempf dortau geben kunn. He wüßt nich mehr, ob he orrer der Boom dat sat harrn, up jeden Fall legen all beid mit mol up de Fliesen in de Kök. De Nadeln susen dörch de Kök.
De ganze Blaas " Los ümtuschen."

Kuddel sust de Trepp hendal as wenn tein Swigermüdder achter em ran wörn.
Un ein Fuß hat er auch nicht, böklt se noch achter em ran.

För de Huusdöör bekek he sich dat Malheur, de Boom seicht ut, as son Regenschir oh Futteral un ohn Bespannung. Kuddel smeit den Rest fun den Boom seicht ut, bi´n Naber öbern Tun.

"Na, der HerrTannenbaum kaufen macht ja wohl zuviel Spaß?" De Fruu mit de rode Nääs.
"Jo, öber düttmol een mit een Faut. Uns Faut wör bi dat Ümtrocken afhannern kamen."
"Das macht mein Mann."
"Hannes komm doch mal rüber, un gib dem Herrn mal einen mit den Fuß."
He het Hannes glieks fief Groschen in de Hand drückt, dormit he die mit den Faut geben nich so wörtlich nimmt.

"Geben se mi man denn Boom denn ich tauerst hat, un denn mit een Faut. He is nu mit denn Boom aftrockn.

Wat hebbt se emi laaft. "Nein, is das nich mal ein schöner Boom, sonn schönen hatten wir noch nie. Freust du dich nich seberls son büschen?" meint Swigermudder. " Warum nicht gleich so!"

Kunn nu Kuddel noch een verdenken, wenn he up 190 wör, wenn em een fragt hest alleen Dannenboom köft?

Dannboom mach he tau gern lieden, he will em ok betaulen, öber sülbst köpen?
Ne denn leber 14 Dag Kröhnkohl.

Vun Harten ju Willi

Vun denn Kraug ut Wauts

Moin moin, leewe Lüüd dor bin ick wedder.

Een Kraug heff ick nich vergeten, öber de Kraug vun Hans Heitmann.

In Wauts (Wotersen) is wat ganz besünners. In de drütt Generation is nu Anke der Krögersch. Worüm wat besünners? Dor givt dat den eenzigen runnen Danzsaal, den ick kenn.

Watt wör dat jümmer lustich, bi Musik und Danz, un wenn den Kröger Hans de Düwelsgeig spelt hett. Wat dat is? Een Stock uten Knick, por Dröht anspannt, poor Klingeln, Klapperdeckel an, un dormit kunn Hans/ Werner ok den Tackt tau de Musik slanen.

De Lüüd hebbt vertellt, as Guldenburg dreiht wür, het Hans de Supp kakt. Schall nich ganz recht hebben, olso beten streckt.

Up eenmal hett een meckert, "De Supp is woll beten dünn."
Hans na Kök rin, holt up se hebbt datt markt. Un du Meckerbüddel krist nix aff.
Ob dat so stimm? De Lüüd hebbt datt vertellt.

Wat givt dat noch Niges ut de ollen Tieden. Worum ick datt allns upschriev? Wer denn sünst woll ?

Liech ick eistmol up den Queckbarg in Sahms sünd de ollen Geschichten ok in de Kuhl!!
In Breitenfelde bi de Meierie ward mang de Kantüffeln ok Bananen dämpt aus Swienfudder, hebt se vertellt. Nix wie henn. Mit dat Fohrrad, dor geivt noch keen Fohrradwech, so as hüt. Ne de B207 harr noch beid Sieden Linnenböhm.

De Straat harr noch een Puckel, in Winder kunnst licht mol afglitschen. Henn na Breitenfelln, keen Bananen öber een Waderschlau, son Schiet.

Meierie geivt dat benah in jedeen Dörp, kannst doran kennen, wat een Ramp buten an is för den Melkkannen afftostelln. In Elmhos/ Wittkamp, in Swattenbek/ Ollo Meierie Fuhlenhagen mitten int Dörp. Unsowider, mak de Ogen up!!!

Watt hebbt wi abens anstellt? Puschenkino geivt datt noch nich, Radio blots för Narichten, sünst kost dat tauveel Strom. Also henn na den Brink, wo hüt datt Kriegerdenmol is.

Dör wör ok noch een Füerloschkiek. Poor swatte Schewän herrn sik mol vörirrt.

Wen argert wi hüt? Och, den ollen Junggeselln, Name deit nix tau Saak. Stecknadel mit son Kopp in Kitt steken, de ruune Kopp müst fast an de Schief ligen. Binfaden an, in Gebüsch versteken un an den Faden mit een Finger trocken.
Nadel mit den Kopp gegen de Fensterschief, watt datt woll ankloppt hett? Anner Saak, ooles Pormanee up de Straat leggt, Faden anbunnen, in Gebüsch versteken.
Wenn sick een bückt, hett wechtrocken, Spoß orrer nich??

In Winter, ja fröher geivt datt noch Winter vun Dezember bät März. Islopen, Hockey spelen, Dörp gegen Dörp 21:6 in Sahms, dat wör watt!!
In Is inbraken een natten Faut halt, bi Oma Saussen drögt, sünst geiv dat tau Huus een Fell full. Öber Wiehnachten müssen de Peer bewegt warn, Geschirr an, Sleden achter un all harn ehrn Spoß.

Ok Swemmen hebt wi in denn Dörpsdiek lernt. De Köh un de Peer habt ringnettert de Jauche löp dorin, hett nix Schad. Kinner vun`t Land könnt dat aff.

Dörpsfautball gevt datt in jedes Dörp. Wi wörn gaud, beter as de HSV.

In Tor stünn Marita jedeen harr sin eigen Trikot, kotte Büx, Turnhemd hoge Schau un los güng dat.Schiedsrichter harrn wi nich, de Mehrheit hett enscheid ob Elfer orrer nich.
Männichmol sünd der Torpostens ok nächsten Dags wedder wech west, dor harr een wll Brennhold bruckt.
De Torlatt wör een Sachband. Um düsse Tied wör Swienslacht. De Blass wür uppust, dröggt, un dorut hebbt wie en feinen

Rummelputt makt.
Rummelputt? De dröge Swiensblas up een Stock trocken, fast makt un vun Huus tau Huus , vör de Dör rummalt, denn geivt dat Pletten orrer Södigkeiten, orrer wi sünd wechjagt worren.

Tschüss

ok Willi

Ossen un Bulln

Jo, so wör dat fröher, jedenfalls hebbt de Ollen dat vertellt.
Du kunnst dor blots bistitten un tauhörn.
Vun wegen dat antotwiefeln, wat Vadder orrer de Naberslüüd so vertellt hebt, een in´n Nacken un BBB/ bums büst buten.
Wat noch leger wör, los tau Bett.

Fröher wör dat ok anners mit de Hochtied as hüt.
Hüt heirat jo weke ut Leiw, so seggt man.

Kiek doch mol up de ollen Grafstein, de Fruunslüüd sind meisten ut de Naberschapp orrer ut de Naberdörper.

Wie wullsst du ok grot henförn, blorts mit een Fohrrad.

Meist güng dat so:
De ollenn Buern habbt Skat spelt, NEE  nich bi uns!
Min Dochter schall nu bald heiraden, din Jung is doch ok all sowiet.
Woveel Morgen hest du man noch?

Fröher hett man mit Morgen rekend, süht jümmer mehr ut.
Een Morgen sünd 2500 m² also 4 Morgen een Haktor, ungefähr so groot as uns niege Sportplatz in Elmhos.

Ick heff 240 Morgen un du? 260
Na sühst du, past doch.

Öber de Leiw, ach dat find sick! De grötzte Buern, wörn nich jümmer de plietschen!

Wie wör dat noch mit de dümmste Buer het de grötzten Kantüffeln? In´t Lüneborgsche wör eenmol een Buer, de har drei fette Ossen.

Wat een Ossen is?
Bie de Köh is de Bull de Vadder, de Kau de Mudder, un de Kalwer sünd de Kinner.
De Oss is een kastreeten Bull, olso een ohn Büddel.

In Mekelboorg heff ick mol Kantüffeln köfft. De Buer seggt weiblich orrer männlich?
Wat is de Ünnerschied? Weiblich sünd ohn Büddel so in´n Kufferruuhm.
Ut den Büddel vun een Bulln schall Korl sick mol een Tabackbüddel makt hebben.

Trüch tau den´n Buern mit de dree Ossen.
He wür sick mit den`n Veihhöker öber den Pries nich eenig.
De Knech segt tau den Veihhöker, kum man hüt abend, un bring drei Ossensteerten mit.

De Knech tau den`n Buern, de Ossen sünd utneit un in Mauer versapen, blots de Steerten kiekt noch rut. ( marks Müüs?)
Töv ick kam mit.

Und de Buer ritt un ritt an de Steerten. Oh ne watt för een Malheur blots, heff ick doch all drei de Steerten affreten.
Knech un Veihhöker hebbt Halbe/Halbe makt.

Een Geschicht vun een Bulln fallt mi noch in.  Ass wie Halfstarke wörn.
De Bulln löpen mang de Köh, un nich ass hüt wo de Besamer kümmt und dat Veihwark all Spoß an de Saak nimmt.

De een Bull wör richtich grandessich, dorüm harrn se em ok een Blickschild vör den´n Kopp bunn, un de Hörner mit Draht fast maakt.

Een Ring in de Nääs, so as hüt mennich een Kind, dor wör de Bull, nich dat Kind, mit een Stang vun Weid tau Weid fürt.

He müß also jümmer den Kopp hochbörn üm uns to seihn, wenn wie em mit een Stock up dat Blech kloppt hebbt.

Un denn ras he los, wie wörn all lang wech un de Bull ras gegen een Tuunpahl.
Het Spaaß maukt, blots den`n Bullen nich.

In Frühjohr kämen de Bullen taueist up de Weid.
En Jungbullen, een Mittelöller un een Gnadenbullen.

De Jung, eeh de Starken kammt, de Mittelöller, oh de Starken kamt.
De Oll, lat uns man acktern Knick gahn, viellicht seiht se uns nich!

Tschüß bet nächst Moal

Ju Willi

Watt givt Nieges an`n Stammdisch

Dat is all öllich wat her, as wie noch een, nee dree Kröger in uns Dörp harn.

Dor wör de "Göne Kranz" von Helmut Westphal, dat Huus steiht hüt noch an de B207.

Anne Funk harr dor ehrn Kraug, wo hüt de lütt Bäckerloden is, bi de olle Gärtnerie...

Mirden in´t Dörp gegenöber vun uns Füerwehrhuus, wör Mudder Schlichting, de harr de Geldschiens jünner Strumpband. Un hüt? Sünd wie in veele Dörper de Kröge dicht. Schad üm.

Also wie Hein, Fiete un ick, un Korl. Korl nöm ick tauletzt, wiel he beten tutig orrer döschich wör. Korl wör so een, den`n kunst du allens vertellen.
"Du Korl, wie is eegentlich die Fruu so as Fruu?"
"Je dat wet ick ok nich so genau, de een segt so, de annern seggt so! Nix mehr los."
"Du" Seggt Fiete " du müss ehr mol in´n Nacken kraulen un in Ohr pussen, dat mag se."
"Ach nee, ick glöv dat nich." "Doch, wenn ick die dat man seggt, dat mag se ganz dull. Gaud ick frag ehr naher."
Wie annern grient uns een.

Hest all hört vun Emiil, de wör tau Kur.
He röp an tweeten Dach an, "Leewe Fruu, schick man beten Geld, dat is alls so dühr hier, de Koffi, de Torten usw."
As se na Kur föhrt is, hett sen noch Geld wedder mitbröcht.
"Wieso dat denn?" fragt he " Ick heff mi so´n Dussel söcht , as Du büst"

De een Burjung güng na Stadt tau´n studeeren.
Vadder seggt schriew man beten up, wat due so an Geld bruckst.
Ganz ünnen up de List stünn een Posten: Mit Hannes bei den lütten Deerns west 100,00 Mark.
Vadder röpt glieks an " Büst due noch klauk, wenn Mudder dat list.
Schrif man " Kiste vernagelt" Sodennich weet ick all Bescheed."

Nächste Reecken wör 200,00 Mark höher.
As letztes stünn ünnen Kiste vernagelt, Hamer reparert 300,00 Mark...

'Hebbt jü nülichtst den`n Film  sehn in Puschenkino"? fragt Hein. "Dör güng dat üm dotblieben un wedder Heiraten.
Ick heff min Fruu seggt, wenn ich dot bün schallst du man wedder heiraten."
"Ach wat, du bliebst noch nich dot. Öber mol annahmen, wen meinst du denn?"
"Chrischan Manshardt"
"Wat, Chrischan Manshardt, mit den harst du die doch ewig in de Wull, wörst sogar mit an`t Gerich."
"Stimmt, de hett mi mol mit een Kau anscheeten, den wörn wie quitt." "Un du,? Würst du wedder een Fruu finnen?"
"Söken nich, öber wenn sick dat so ergivt."
"Wörst du ok Sex mit ehr hebben?"
"Söcken nich, öber wenn sick dat so ergivt."
"Würst du mit ehr Golfspeelen un ehr mien Golftüch geben."
"Nee, dat geight nich, se is Linkshänner."

"Hebbt jü vun de Blonn an`n Bahnhoff hört?"
"Neee"
"Ehr Kerl kümmt na Huus un find ehr mit een annern Kerl in Bett, hett se all beid dotschaten!"
Kunn leger kamen hest du nich tauhört allbeid dot.
Kunn leger kamen ,letzt Woch heff ick dor legen.

Nächstmol geiht dat a´n Stammtisch üm Politik un Fautball, wo wie veer ook allerhand vun kennt

Bet tauen nächst mol
vun Haarten Willi

Vun Fautball un Politik

An´n Stammdisch mit Hein, Fiete un mi is jümmer wat los.

Dor wart vertellt vun Fautball, Fruunslüd un Politik.

Wi seggt uns Vadder jümmer bi een Fier.
"Sup di dun un freet di dick, un hol din Muul vun Politik."
Fautball WM in Russland. "Satz mit X dat wör woll nix." Un wat hebbt de Experten vörher allens weiten. Dat is jümmer so, de Fachlüüd sünd all Buuten.

Ick heff as Trainer, (öber 30 Johr) min Speelers jümmer seggt,: "Dat runne ut Ledder in dat Eckige utt Aluminium" (fröher Holt)
Denn hest een Tor schaten un den Torwart vun de annern mütt nich sowiet lopen.

Uns Vadder har mit Fautball ook jümmer een in´n Sinn.
Seggt he doch vör Wiehnachten:"Ick weit wokein Düütscher Meister wart."
"Nee, dat kannst du doch nich all weiten."
"Doch!"
"Na, wer denn, dormit du Ruh givst"
"De na denn letzten Speeldach up den´n eisten Platz in de Tabell steiht!"
Plitsch, nech? Und dat mit 90 Johr.

As Beckenbauer ut Amerika trüch kammen is un bi den´n HSV spelt hett, wör wi in´n Volkspark.
Seggt uns Vadder: " Schrief mol an de grote Tafel, watt de all vun Geld krigt, un nich verdeint, ob de sick denn nich schämt, wat de vun Schiet tauhopen speelt?"

Een mol sünd Hein, Fiete un ick ganz dull versack gahnen.
De Kröger stell de Stühl hoch un wi wullen noch nich na Huus hen gahnen.
De Fruu schimpt Klock twei genauso as Klock veer.
Weißt wat, de Anglers sünd an´n Fischdiek (ehemols Flügge), de hebbt bestimmt een Buddel Schluck dorbi, öber liesen.

West du wat drei duhne Kerls vör een Larm mackt, wenn de ganz liesen sin wöllt.?
Na, wi kregen noch een, twee Köm un Fiete köfft sick noch een Aal as Drachenfutter vör sein Lieschen.
Vör den´n Diek hebt wie Affscheed nahmen, na denn, bet Nächstmol.
"Na Fiete, wie is de Aal den ankamen?"
"Oh, frag mi nich"
"Ick wull liesen tau Bett krupen, dor bell uns Hund, wat he sünst nich makt! Worschienlich harr ick een annern Geruch an mi, vun wegen Aal un so!
Min Fruu wull grad losleggen, dör füll mi de Aal in.
Min Leewste, ick heff die ok een feinen Aal mitbröcht,"
"Un, wo is he?"
"Oh, de Aal wör wech."

Tau Rettung füll mi in, mi ward slech hal mi een Emmer.
De Aal wör doch dor, blots de Büxentasch har een Lock un de Aal hett sick in de Unnerbüx verkrapen un sick dat bi de´n scheunen, warmen Spoßmocker komodig mackt.

He mütt woll vun dat Lich un den´n Larm upwakt sin.
As min Lieschen in de Döhr mit den´n Emmer rin kümmt. kriegt se een düchtigen Schreck. De Aal kek nämlich ut den Dubenslag rut un mak dat Muul op un tau.
Haha Fiete, ick kenn em nu all so veele Johrn, öber dat he Oogen het un dat Muul oprieten kann,

seh ick nu tau´n eisten Mol.
Bet tau´n Nächstmol

Ju Willi

Gewidders un de nege Paster int Aantendiek

Hüt watt vun de Sommers as de fröher wörn. Fröher wör allns beder, in de gaude Ole Tied.

För uns Görn güng de Sommer all an 1. Mai an. Worüm? Wie dörfen all Barfaut lopen. Egal wo kolt dat noch wer. Wie wörn doch keen Frosbüddel wenn dat tau kolt wör. Feut in een frischen Kauschiethupen un de Hitt wör wedder dor. Wat harn wie unsen Spoß, blot uns Mudder nich. Harst jo nich öllich rein woschen, un in`t Bett wört tau seihn.

Ok wör de 1. Mai een besüünern Dag, nich blots wegen "Tag der Arbeit"..Nee, Vadder har ok de witte Mabiüx an un güng vöran. Achtern wör een groted P uun een groted W upstempelt. Veel löter hebt wie rutfunn, dat heet Prisoner of War. Kriegsgefangener.

So langsam güng Juni vörbi mit Unkrut hacken in de Röben und de Kantüffel. Wer dat blots jümmer plant het.
Vör een Antal von düsse Kntüffelköfers geiv dat Boonschers, de hebbt fürchterlich smekt.

Denn kämen de Hundsdag un de Gewidder. Mudder harr jümmer de Handtasch mit de wichdichsten Papiern prat un wie müssen ut Bett un uns antrecken.
Worüm de meisten Gewidder jümmer nachts wern, dor foorscht se hüt noch na.

De Gewidder kämen meist nochmol trüch, dat Gewidder kann nich öber de Elf, seggt un Opa, wat wüssen wie up Lanken mit 6/7 Johrr wo de Elf is.
Wat harrn wi richtige Wadergrabens full, nix wi rin Barfaut. 

Donnemals geivt dat noch keen Mähdöscher as hüt.( De modernen lopt blot, wenn de Buer snell naug föhrt)
Neee, ganz modern een de mit de Zappwell andreben wör harn wi up Lanken.

Also müssen de Koppels anmeiht warn, dormit de Trecker keen Korn plattföhrt.

För sowat herrn wi un Lanken Fiete. De hett se aöö, seggt uns Opa, öber nich de Reig na.
Fiete her jümmer een Stück Speck, een Stück Swattbrot un een Kömbuddel mit up Feld.

Wedder een fürchterlich Gewidder.
Fiete verstek sin Vörrat in een Hock, un kröp in de anner Hock.
(Een Hock is wenn de Garben, der ut denn Selbstbinner kamt tausammenstellt wören, de Ähren na baben, dormi de affdrögen kunnen.)

Up Eenmol slög de Blitz in een drütte Hock.
Fiete keek ut sin Hock na banben " Anscheeten leif Herrgott, de Kömbuddel is in de anner Hock."

Swemmen leern wör ok anseggt, is gaud wenn Swattenbek wedder een Swemmbad kricht. Öber wi harrn nu man blots unse Kieskuhlen, wo de Kies för de Straten uthaben wör.

De Groten smeiten uns Lütten rin, un wenn du öllich wat Wader sluckt hes, kunnst du ok swemmen. 

Hüt kennt de Görn Whatsapp un all son IT Technik. Wie hebbt noch Birken, Eiken un all de annern Bööm kennt. Un in wekeen Boom de Vagelnester wörn.

Heino steg sogor up de Hochspannungsmasten, dor wöörn de Kreihn. 
Is dat nich gefährlich? Nee, müß blots uppassen, datt du nich rünnerfalls, seggt he.

In de groten Ferien verreisen, na Malle orrer so? Ne viellicht mol na Tante Lene na Hamborg.dor geivt datt all een Waderklosett, un watt müssen wie ut de Büx,blots wegen dar Wadertrecken mit de Kett un ünnen een Griff ut Porzelan....

Sünst kunst di up de Koppel bi dat Arbeiten vergneugen, för Tein Penn de Stünn.
Wenn du naug tosomen harrst, kunst ok een gebruktet Fohrrad köpen,

Wie vun de Johrgang 1942 hebt noch up de Felg Radfohrn lernt.
Ok ünner de Stang dörch, geihtt hüt nich mehrr.Gummireifen geivt noch nich, so kort na de Währung.

1948 käm de Deutsche Mark, 20 DM Koppgeld för jedeen,(Vörher geivt datt de Reichsmark RM.)
Hartgeld? De eisten Groschen wörn ut Aluminium.Fief, Tei nun Föfdich Pennen un DM Papiergeld hebt se druckt öber dat güng vöran.

Een lütt Fründin hart jo ok all. Henn na Swattwnbek, na dat Schüttenfes. Dormasl noch mit Intritt, also öber` Tun.
För min Fründin harr ick een Levkaukenhaart schaten.
"Hab mich lieb" stünn dorup.
Se müss mol achtern Knick.
Mesch, du hest jo up datt Haart püschert.
Makt nix, kriegt Oma, de stippt sowiso alln`s in Koffi.

De Buern harn den Niegen Paster (nich in Sahms) tau Aantenjacht inlad.
De eiste Buer schüt de Annt, löpt öber dat Wader un halt de Aant. De twete ok so.
De Paster schüt de Aant, will öber dat Wader lopen, rumms bet an`n Buuk rin in den Aantendiek.
Een fine Kerl is uns niege Paster jo.
Öber wo wi de Stein hinlegt hebbt, weit he liekers nich.

Bet bald

Ju Willi

Kümm du mi na Hus

Min Familije kümmt ut Mannwohln (Marienwolde). Opa Michel käm ut Posen as Fremdarbeeter. Oma heet jümmer blots Oma Mölln, de anner Oma Swattenbeek.

Een Barg Kinner wör fröher nix Ungewöhnliches. Bi min Vadde wörn fiev Jungs un fiev Deern.

De ölste Docherter bekäm ehr eistet Kind eihrer as de Mudder dat Letzde. So wör min Vadder jünger as sin Nichte.
Worüm soveel Kinner ?

Puschenkino geivt datt noch nich. Radio har blots de Krööger, de Paster und de Verwalter vun dat Gaud Mannwohl.

Wenn dat kold wör kröp Mann un Fruu tau Be dun schon wört passert. Wi seggt Korl Drafs: Ich bruk blots min Büx an`n Bedposten hängen, un schon is dat wedder so wiet

De jungen Lüüd ut der Umgegend güngen an Sünnobend Jümmer na Mölln tau Danz. In Kollebums (Collesseun) orrer in den Harmonie.

Dör wür ok box dunnemals geivt dat noch den`n ATSV Mölln (Arbeeter Turn und Sportvereen Mölln)
As de Ismann Jimmy Bruhn mol box, repen den Jungs "Jimmy Glaskinn" he keek na Bbaben und rumm`s her he een KO wech.

Min Cuseng (Vetter) Wlater hett ok lange Tied boxt, un he wör keen slechten. Wat een Wunner as Deckdecker har he Konditijon.
Up düssen Ümwech kam ick up Onkel Martein ut Lankau (wi seggt jümmer Onkel Marti Schluck, wenn he datt nich hürt)
He wör doch een ollen Möllcher, orrer doch nicht? 

Wör he doch lange Johrn bie den `n olle Willi Damm as Peerkutscher. He hett noch mit de Peer den`n Aschwagen (Müllwagen) föhrt.
Ok in `n Holt Holtrücken wör sin Arbeet.

Na Fierobend güng he gern mol tau Kraug, mok sin Spoß und de Geschätslüüd geen em gern en ut.
Tante Minna (sin Fruu) segt jümmers: Martin besup di nich wedder, un wenn du noch wat vun mi wist, weck min ich, Du west jo wo allens is.

Een mol wör Onkel Martin mal wedder öllich dun. De oll Damm segt: Martin wat büst du wedder besapen,
"Jo wenn ick dun bünn, dat sühst du, öber wenn ick Döst heff, datt sühst du nich!!"

Een Obend harr he sich mol wedder öllich mit Korl Klein een Köfft.
"Du Korl, wenn wi nu na Huus kamt, schimt min Minna, so as Klock drei. Lat unds mol kicken, ob de Anglers an`n See nich noch een Buddel Sluck hebt."

Weest du, watt twee besapen Kerls vun Larm makt wenn se liesen sin wöllt.Woso de Fisch verjagen, verköp uns leew een Aal, as Drachenfauder vör min Minna. 

Martin stäk den Aal in de Büxentasch un aff na Huus. Tante Minne schimp en düchtig ut.

"Schimp nich, mi is slech, hal mi een Ammer, unden krist du den`n Aal denn ich di mitbröcht hefft."
De Büxentasch mütt wolle en Lock hat hebben.De Aal har sich dat bi den`n Spoßmoker in  de Ünnerbüx komodig makt. Dörch den`n Larm un datt Lich wär he upwaakt, un as Minna mit denn Ammer käm, keek he ut den`n Dubensclach rut.
Un se segt: "He.he Martin, din Spoßmoker hett un jo all veel Fröd makt, öber dat he dalt Muul upriten kann un Oogen hett, seh ich hüt tau`n eisten Mool"

Bet tau nächst Mol
Ju Willi

Fief vör twölf

Fröher in de gaude olle Tied wör Allens beder, de Minschen harn dat nich so hild, wör eben de gaude olle Tied. Uns Kinner ward vun Hüüt genau so snacken. Ok mit dat Kinnerkriegen wör dat so, bi mi, eben fief vör twölf.

Ick, Johrgang 1942, wull in April ick up de Welt un kieken wat dor so los ist. In Swattenbeek wahn Mudder Griepsch (Hebamme), Mudder Elvert in de Launborger Straat.

Auto har blos de Verwalder vun Graf Bernsdörp up Gaud Lanken bi Swattenbek.  Ok en Telefon, un elektrisch Lich, dat harrn wi öber all. 

In de Lamp wör sons Twüschenstück rindreit mit ein Stecker up beide Sieden.
Nat Melken güng dat öber mit de Stalllatern. Min Vadder wör Dachlöhner bi den`n  Grafen, öber nu in Rusland in`n Kriech, un ick wull rut in de Welt.

Also müss Hannes - Onkel den`n Schimmel för de Kutsch anspannen un hen na Swattenbek,Mudder Griepsch halen.
De wör öber all ünnerwegens in Grauv (Grove). Mit de Kutsch na Grauv, wo Mudder Griepsch all grad trech wör, een Deern! Bi uns Mudder wörn de Naber - Fruuns, ok Mudder sausen, de kunn raden (besprechen). Se wör son`n Dörpsdockter för denn lütten Saaken, sünst käm Piependockter ut Swattenbeek, he käm gern na uns, harr uns Opa doch sülbst Tabak anbut, wenn nicht recken dä wör de mit  Kantüffelkruut streckt.

Füersteen? dor wörn Fahrradspeiken affsagt, kunst bi jedeen blots eenmol mit hanneln.
Piependokter heet he, wiel hei jümmer Piep smöken dä, ok bit docktern. 
Hannes - Onkel wör also mit de Kutsch un den`n Schimmel un Mudder Griepsch öber Grauv na Gaud Lanken ünnerwegens. De Nabersch (Oma Sausen) wör all bi min Mudder un mi togang, as Mudder Griepsch in de Dör rinkäm.

Mi kreich se glieks bo de Fööt poor Klapps förn Moors un ich heff, so hebbt se later vertellt, soo richtig losbölkt, rut in de Welt. 

Dat wör würklich fief vör twölf. Up de Geburtsurkun schall stahn hebben:  Tag der Geburt 14. April 1942, 11.55 Uhr, also fief vör twölf.

Willi Janicki

Halfstarken Tied

Jümmer wat los bi uns in`t Dörp!!

Röpt doch den Buersfruu Lisbeth bi den`n Veihdockter Ackermann an. Herr Dokter kamen Se man ganz flink, de Farken, de wi Güstern eist kregen hebt, sünd all krank, se freet nich recht.
"Hüt Namiddag Koch 3 bün ick dor."

"De Farken, leewe, Fruu, sünd all gesund, bet up dat eene, dat Swattbunte,"
"Öber Herr Dockter, wo hebbt Se datt so flink an seihn?"
"Ganz eenfach, " de Dokter verklaart "ist dat Farken gesund, steiht de Steert piel na baben, un ringelt sick aff un an mol, blots bi datt eene, datt Swattbunte hängt de Steert."
"Un wat makt wi dorbi?"
"Hier hebt se drei Pulver, een dorvun daut Se morgens in`t Fudder un alsn is in Bodder."
"Na wenn denn man helpt, geben se mi man glieks TEIN Stück, den bi min Korl fangt de olle Farkenkrankheit ok all an..."

Een Dag kam ick fun de Arbeet und seih wi uns Mudder mit dat Biel achter de Höhner her is.
Twei, un den`n Hahn hett se all dot!
"Mudder watt makst Du dor?"
"De Höhner sünd all krank, se fallt jümmer üm."
Ick kiek und seih de Resten von den sülbstmakten Wien, jü weit, in son Dämeljong mit een Gährrohrbaben up, also de Resten liegt noch up`n Mesthupen.
"De sünd nich Krank, de sünd besapen. Na wenn Du meenst, denn givt datt morgen Höhnersupp."

Na Schaul henn, nah Sahms wörn dat 3 km, een Tour. In Sommer bi, de Hit, wörst Du froh wenn up haben wech bi datt olle Möllerhuus, de Lankener Möhl hebt se in`n Krieg in Brand schaten "noch mol an de Pump tanken kunst.
Dat Water mütt jo ok mol wedder ruut. Min Schaulfründ Erich güng jümmer an Oma Sausen ehr Rosenbeet.
"Erich lat datt nah, ick kam mit datt grote Metz, un snied em Di aff."
"Hö, hö makst Du je doch nich....."

Een gauden Dach kreeg Erich den`n lütten Spoßmoker wedder rut. Oma Sausen küümt mit datgrote Metz an tau susen, so nu is sowiet.
"Ach Oma Sausen ich heff datt bi min Süster seihn, wenn dat öllich makt ist, süht dat gornich slecht us."

Aktuell "Buer söcht Fruu" geiv datt all tau uns Halfstarken Tied. De ung ut uns Naberdörf schull den`n Hoff blots kriegen, wenn he een öllich Fruu mit na Huus bringt, un Plattdüütsch müss se ok können.
Wo givt dat sowat?

Henn na Hamborg, he fünn ok een, mit son`n Mini Rock, mehr son`n breiden Gürtl. In de Erich Straat, kennst Du nic? ..is neben de Herbert Straat.

Un Stöckelschau harr se ok an ( in Hamborg sacht  man 'Nuttenspikes' dortau). Nu gaht se abends öber de Wischen, un seiht wi de Bull up de Kau spring.
"Kiek mol, dat müch ick nu ok tau un tau gern."
"Wat wullt Du?", fragt se.
"Na watt de Bull dor makt."
"Ja und kannst Du doch........ sünd doch diene Köh."

Een Dach käme en Snurrer up`n Hoff, de Ollen nömt de Snurrer "Monarchen" 
Jedeen Dörp harr son Snurrerschuppen, merstens bi den `n Buvagt, een Nacht, tweemol Eeten, un den`n müssen se wieder.

"Na," seggt de Buer, "Du wullt doch woll nich arbeeten!"
"Dat nich, öber ick kenn die Spraak vun datt Veihwark."
"Wat meenst Du Johann?"
"Lat em man hier" seggt de Grotknech, "un wi hebbt unsen Spoß."

"Na gaut, watt hett datt Perd segt?"
"Min Isen is los, ick mütt na`n Smith en`n."
Wenn een Perd mit een loset Isen öber Plaster löpt, hört datt uns Grotmudder und de ist Harthöhrich.
"Un de Kau?"
"Dat Jitter (Euter) deiht weih, de Veihdockter mütt kamen."
"Ja, " seggt de Fruu, "bi`t Melken het se all utslangen.

Up een mol kümmt datt Schaap üm de Eck. dor springt Johann up,
"Un Du hölst dien Muul!" 
"datt wör blots eenmaol, ick wull mi an die fastholn, dat seich blots anners ut, ick wör besapen."

Bet taun`Nächstmol

Tschüß ju Willi

Lagen över Lagen

Wenn datt dor man nich lagen (gelogen) is?
Dor ward doch ni mehr lagen as för de Hochtied, för de Wahl, nah de Beerdigung, na dann Angeln und na de Jacht. 

Wi kennt all de Geschichten von den'n Baron von Möchnhausen, ass Hei dup de Kanonenkugel riedend öber de feindlichen Linien henwechflagen is, orrer ass Hei sich mit sam datt Perd and sin Hoor ut den' Sump trocken hett. 

Ok bi uns eenfachen Lüüd, wür mennichmal wat taudicht. 

Wi seggt de Lüüd, dor ward nie mehr Lagen as fü de Hochtied, aumeist lächt Hei ehr wa für, un Hei snackt und snackt, und Sei hört tau. Hei hört benah or nicht wedde up. 
Na de Hochtied snackt Sei und Heu hürt tau.
Na een, twee Johr snackt un bölkt se all Beid, un de Nabers hürt tau... 

Ward nie mehr Lagen as bi de Beerdigung. Orrer hest Du all mol een Beerdigung mi beleft, wo een slechten Minsch storben is? 
Ne wat wör dat doch für een gauden Kerl... 
Jo, hei güng mol tau Kraug, un wenn he na Huus käm, kreig se mal een Fell full, wör sülber Schuld, watt schimt se em ok ut? 
Wenn de Fruu dootbleivt, wör se een gesellige Fruu de üner Lüüg güng. So kann man dat ok seggen, wenn se as son'n Wanderpokal bi de Fautballer rümgeven würr. 

Für de Whl ist das Leigen üb den'n höchsten Punkt anlangt.
Seggt doch een von deen, 'dat is nicht fair, wenn de Wählers dat infordern daut, wat wie ehr för de Wahl versproken hebt!'
Verspreken kannst di jo mol.

 Lagen ward ok na datt Angeln, und wi! Man wat hebbt de all grote Fisch fangen. 
Bi eenen Angelvereen, lat se bit de Johreshauptversammlung jümmer een Sauhl frie, do mit se zeigen könnt, wo grot de Fisch wör, un se den'n Naber bi det Zeitgen, wo grot de Fisch wörn, nich för de Snut haut. 

Un denn, bi, un nah de Jacht, wat har hei benah een 16 Ender schaten, wenn nich in'n letzten Momangde Dackel von den'n anner Jäger bellt har. 
I dat REviewr hebbt Se na dat Schötteldriben (Middageeten und Supen Köm und Beer...) een Kapitalen schaaten. 
Hebbt se blots na all datt Köm un Beer, ehren gaud tarnten Gelänewagen für een Kapitalen honn, un em .. dootschaaten!!
Ok de Diebers möt nu all Rot-Witte Leibchens antrecken. Wie seggt de olle Förster: Wenn du na datt Schötteldrieben de griesen Driebers kannst nicht mehr richtig seh'n.. de 'Streifenhörnchen" dröppst Du bestimmt. 

Bet taun nächstmool

ju Willi

Arbet un Fiern up Lanken

Up Lanken wür nich blots düchtig arbeit, in Summer vun 6 bet 6 , 1⁄2 Stünn Fröhstück 1 1/, Stünn Middag , wie! de Peer solang freeten müssen , seegen de Ollen .

Worüm de nich nah Fierbobend. freeten künn, weet ick beet hüt noch nich? Öber trüch taut fiem upn Spieker un inn Danzsaal .
Tau Wiehnachten käm de Graf Bemsdörp ut Wauts ( Wotersen) un bröck ook een Wiehnachsmann mit . De een kreegen Geschenke de anner wat mit de Rauch.

Wenn Erich seeg "Lütten Knaaken, groten Knaaken Wiehnachtmann sein Büx steht apen" denn geivt dat wat förn Moors. Taueirst hebbt wie Gören ünner de Regie vun Fruu Rave noch een Märkm upföhrt.

Inn Februar wör Maskera. Jedeen de wat up sick holen dä, plünnert sick wat an dormit emm keen kennt.
Eenmol schulln sick twee Masken so gefullen hebben biet danzen, de wür ganz heet un se sünd rut. De Mannsminsch hett ehr woll 20,-. Mark geven .Bie de Demaskierung wör de een vun de Beiden all na huus ( Fullsapen de Kerl ). 

De Demaskeerung güng so . Merden inn Saa wür een Disch upstellt , dorvör und dorachter een Stauhl.Tusch von de olle Dörpskapell; Will an de Quetsch, de anner an dat Schlagtüch, Klarinett, un Trompet. 
Jodat geev ne richtige Kapell up Lanken. De speelen jümmer morgens vör de Arbeit, wenn een Geburtsdach har achter de Slapstuv een up. .Denn geuvt dat ee Lütten , wer keen utgeiv, denn hebt se een Hering an der Dörklink bunnen

Trüch na de Maskera , Demaskierung . Wat hebbt de Deerns jucht, wenn een Jungkerl ehr mit son Ünnergriff upn Disch holpen hett.

Nächsten morgen, de meersten leegen all noch inn Suur, schall dat in een Wahnung so aufspeelt hebben .

Se : Na min Schatz, gaut ameseert ?
He. Bölk nich so , ich heff jo een fürchterlichen Hoorbüddel ( Kater ) .
Se : nimm man een suuren Herin un een gaut Tass Koffie, denn geiht glieks beter. wat ich noch seggen woll , ick heff mi gaut ameseert
He , na und ick ook .
Se : hier best du ook dien 20 Mark wedder vun giestem abend .

Wie Gören dörfen beet klock Tein upbliewen ,wie stromern öber denn Hoff.Du, dor up denn Böhn brennt dat! Ne ,dat is Lich, lat uns nakieken .
Wie liesen de Ledder rupp, un dor wör dat Malöör, Wat wüssen wie mit 10/ 12 all anners . Wi twee int Höö legen un stöhnen , denn sünd de krank .

Flink na uns Vadder henn ., Vadder, Vadder du müss mitkamen, de Knech und de Köcksch liegt in Höö un sünd bannin krank, se stöönt fix , hal denn Dokter sünst blivt se uns noch dot. Vadder: "Makt ju mann keen Gedadanke; dat geiht fixer wedder vörbie ass dat kamen is; so un nu ward dat Tied to Bett, för ju Gören."

Ju Willi

(neu) Woso giff dat Sylvester

De eiste Papst Sylver 1 wör ok de Namensgever. 335 nah Christi is he dotbleven.

En Familia harn de Papsten, donnemals all, ob nu Medici or Borgia, un de ölst Söhn schull datt arben ok denn Papst, een wör noch mal ümbröcht wenn he in den Wech stün. So Familien Klan so as hüt giev dat ok.

(Blots en Goldmünz von Dusend Kilo orrt glatt gröne Gewölbe utrümen hebt se nich. Ob de in Dresden ok mol wat vun Panzerglas hört hebbt? Hebt se nich!!)

Aber Krachen laten heb de Ollen Römer un Sylvester mit seine Kumpels datt ok all öllich… un een Buddel Sluck harn se woll ok jümmer dorbi?!

Un so gifft da twüschen Wiehnachten und 1. Januar keen grund taun Fiern. De Veihställ wörn utrökert wegen de legen Geisters. Kinner müssen ta Huus blieben twüssen de Johrn, as mann de Tied nennt. Dörf kien Wäsche up de Line hangen.

Un nu för Sylvester deit jeden denn annern gauden Rütsch wünschen, nächsten Dag Prost Niejöhr, schiet up dat Oldjohr. Üm Middernach lüden de Glocken und wer sick dat lesiter kunn make een Fürwark.. in Australien to erst wegen de Tied.

Ganz Verrückte hebb mit de Concorde de Tied überhalt un tweemal Sylver fiert. So an de 140 Milionen wörn jedes Jöhr in de Luft bellerm.. schätz man… watt beder fallt de Lüüd woll nicht in.

Un denn de Gauden Vörätz für neege Johr. Nich mehr Smöken.. nich mehr Supen. Un dor wör doch noch watt, fallt mi im Momang nich in, över ick kam dor noch up.

Meisten wör up Lanken, Sylvesterball, Ringelpiets mit Anfaten… wi plietschen Jungs mössen Klock Tein nah Huss tau Bett, hebbt de Ollen dacht. Wie wüssen all schon achter watt för een Finster watt los wör, hüt in Puschenkino, für Jugendlichen unter 16 J Jahren usw. allso hätt die Fernseh Onkels mehr Taukiekers. (Weest noch as de Film das Schweigen käm hebt, wie Schlag stahn bie Paula Grimm in Swattenbek?)

We wörren eben plietsch, hebt noch een Finster in Dazsall loshakt, wenn de Öllen all Niejohrmorgen in Suur leigen , sünd wie öber grad dött Finster in den Stall inbraken! Mal sehn watt de Groten so liegen laten hebt: beten Lüttgeld, dat wör deilt, de Zigarrenstummen mal ut probeert, shlögen öber gliekst dörch…

Wie Jungs harrn so lütte Raudies, de kunnt an een Riestieken Schachter anriten., öbe de wörn bald all bet datt Knallen richtig losgüng, kannt blots noch Taukieken, ehe een buddlen mit Karbid un Wöter göng to früh lod, een Finger aff.. sühst du höt noch, kümmt nich wedder.

De Lüüd harn Schiß üm ehr Strohbackkat; up Lanken wörn de Peerstall, de Stinkbüddersgang, de oll Roggen schöhn, de Schmidtkaten, un noch poor Stallungen achtern Diek. Watt ok lustig wör wie tau Wiehnachten müssen de Peer bewegt warn, söst stönne de sick stief lahm. An nächster Morgen müsst uppassen, de Jungs hebt Resten upsammelt upn Diek un de Reste von de Führweken dor rinsmetn.

Autor: Willi Janicki